تحلیل و ارزیابی معیارهای کالبدی پایداری در محلات شهری در اقلیم گرم و خشک ایران
1. تحلیل و ارزیابی معیارهای کالبدی پایداری در محلات شهری در اقلیم گرم و خشک ایران

حامد مضطرزاده؛ وحیده حجتی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 59-74

چکیده
  بدنبال افزایش گرمایش جهانی و بروز تغییر اقلیم متفکران و نظریه پردازان زیادی بدنبال یافتن راه حلهای مختلف برآمدند که یکی از این راه حلها مطرح شدن نظریه "توسعه پایدار" می باشد. این نظریه که بدنبال رشد بی ...  بیشتر