نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.

2 استادیار، دانشکده هنر و معماری واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

بدنه های شهری، از مؤثرترین عناصر محیطی تأثیرگذار بر کیفیت فضاهای شهری محسوب میگردند که توجه و ارتقای کیفی آنها می تواند به بالا رفتن کیفیت کالبد و هویت شهر منجر شود. متاسفانه به دلیل ساخت و ساز شتابان در سالهای اخیر و عدم توجه موثر به اصول معماری و شهرسازی در ارتباط با بدنه های شهری، این عناصر از طرق مختلف مورد بی توجهی قرار گرفته است. لذا به منظور بازیابی اصول بنیادین موثر بر طراحی جداره فضاهای شهری، این بدنه ها مستلزم بازنگری می باشند. پژوهش حاضر با هدف سنجش معیارها و شاخص های موثر بر هویت کالبدی جداره های شهری، ، ابتدا به بررسی هویت کالبدی نماهای شهری پرداخته و پس از آن اقدام به ایجاد چارچوبی مفهومی جهت تبیین شاخص های مذکور نموده است. سپس با مطالعه یک نمونه از خیابانهای شهر شیراز (خیابان حافظ)، عناصر موثر بر هویت کالبدی جداره ها در آن خیابان بررسی شده است. روش تحقیق تحلیلی-استنباطی است، و محقق به منظور گردآوری اطلاعات (از دو گروه استفاده کنندگان و متخصصین)، از پرسشنامه استفاده کرده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی- با بهره گیری از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس ، استفاده گردیده است. یافته های تحقیق نشان دهنده اولویت بندی متفاوت معیارهای موثر بر هویت کالبدی، از دیدگاه هر دو گروه پاسخ دهندگان است. از دیدگاه استفاده کنندگان، شاخصهای نظم و هماهنگی و از نظر کارشناسان، گوناگونی ساختار، بیشترین تاثیر را در ایجاد هویت کالبدی جداره های خیابان دارا میباشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating and measuring the criteria affecting the physical identity of the city streets (Case Study of Hafez Street, Shiraz)

نویسندگان [English]

  • Ali Ghahramanpour 1
  • Hadi Keshmiri 2

1 PhD. student of Architecture, Branch of Bushenr Islamic Azad University, Bushehr, Iran.

2 Assistant Prof. , art and rchitecture faculty, Shiraz branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

Urban frontages, are considered among the most significant elements affecting the quality of public spaces, to which attention and quality improvement, can lead to a better quality of urban form and identity. Therefore, in order to restore the key principles influencing street frontage designs, these urban frontages need to be reconsidered. Aiming to evaluate the criteria and indicators affecting the physical identity of urban frontages, this research initiated with investigating the physical identity of urban facades. It was followed by developing a conceptual framework for presenting the aforementioned indicators. By sampling one street of Shiraz city (Hafez Street), it was tried to examine the elements affecting the physical identity in that case. The research method is analytic- inferential, and the researcher used a questionnaire to collect the data from two groups of visitors and experts. Structural Equation Modeling with partial least squares approach - using SmartPLS software, was used to analyze the data. Findings indicate different prioritization of factors affecting physical identity from the viewpoint of both groups of respondents. It was found that “order and harmony” is the most significant indicator of physical identity of street frontage from visitors’ viewpoint, while it is “structural variety” from experts’ perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Frontage
  • Urban Street
  • Urban Form
  • Physical Identity
  • Shiraz