نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی گروه طراحی شهری، دانشکده معماریو شهرسازی، دانشگاه هنر تهران

2 مدرس گروه شهرسازی دانشگاه مازندران فارغ التخصیل کارشناسی ارشد طراحی شهری از دانشگاه هنر تهران

10.22061/jsaud.2020.4667.1379

چکیده

امروزه بسیاری از شهرهای ایران با کاهش سرزندگی در مراکز شهری روبه‌رو هستند. رشد بی‌رویه مجتمع‌های تجاری در لبه‌های بیرونی و فرسودگی بناها و محدودیت‌های فضایی و دسترسی در مراکز شهرها را می‌توان از مهم‌ترین علل شکل‌گیری این ناپایداری دانست. ایجاد شبکه پیاده رهوار ازجمله رویکردهایی است که به دلیل فقدان نگاه جامع و علی‌رغم داشتن فواید موضعی، تا کنون نتایج پایدار و گسترده‌ای در ایران نداشته است. هدف از این پژوهش به‌کارگیری نگاه کاربران جهت امکان‌سنجی و توسعه شبکه فضای پیاده جهت باززنده‌سازی مراکز شهرهای متوسط است. پرسش اصلی پژوهش نحوه به‌کارگیری نگاه کاربران در بازنگری و ترمیم فضاهای موجود به‌عنوان شبکه‌ای منسجم و کارآمد از عرصه‌های پیاده مدار در مرکز شهر بابل است. این پژوهش به روش مورد پژوهی انجام‌شده که با روش‌ مصاحبه نیمه ساختاریافته و مشاهده نظام‌مند برای جمع‌آوری اطلاعات همراه شده است. ابتدا به‌منظور سنجش کیفیت‌های اولیه مصاحبه عمیق با 5 نفر از متخصصان صورت گرفت. کیفیت‌های استخراج‌شده در قالب پرسشنامه که شامل 13 کیفیت و 28 سؤال بوده در مرکز شهر بابل، به تعداد 96 عدد از استفاده‌کنندگان فضا مورد پیمایش قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهدکیفیتهای موردنظر مردم در طراحی شبکه فضاهای پیاده‌ی پایدار را می‌توان در 5 گروه طبقه‌بندی کرد. بر این اساس کیفیت‌های ملموس‌تر مانند سرسبزی در اولویت اول، نقش انگیزی، ایمنی و امنیت و خارج کردن فعالیت‌های ناسازگار در اولویت دوم، هویت، اتصال با ساختار حرکت، نفوذپذیری پیاده در اولویت سوم، خوانایی و استخوان‌بندی فضایی در اولویت چهارم و تنوع و جذابیت فعالیت در اولویت پنجم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility study and design of pedestrian networks in city centers with emphasize on user's view. Case study: Babol city center

نویسندگان [English]

  • Hadi Pendar 1
  • Hadi Aghajani 2

1 Urban Design Department, Architecture and Urbanism Faculty, Art University of Tehran

2 Master of Urban Design, Art University of Tehran

چکیده [English]

These days, many of Iranian cities are face by reducing vitality in urban centers. Comprehensive look at Pedestrian walking quality in urban centers based on the interconnectedness of networks that consists of paths, gates and locations. The main question of how the look of users (residents, workers and visitors) to review and repair of spaces available as a network of integrated and efficient aspects of walking in the center of the city of Babol is the study of studies have been done that way semi-structured interviews and systematic observation and data collection is. First, the initial theoretical model to assess the qualities in the form of questions and the interview was conducted with 5 out of experts. The quality of the questionnaire package that includes 13 qualities and 28 questions were at the center of the city of Babol, to 96 the number of groups that use the space were surveyed. The results of this study show that people in network design spaces resolutions to implement the order of priority can be classified into 5 groups. Users resolutions more concrete, such as freshness, green at first and then qualities like image ability that the beauty of space as well as safety and security. Qualities such as dignity and identity, connection with the structure, the ability to walk and walk permeability in the third priority, resolutions readability, the skeleton of space, volume and quality of implementation in the fourth priority diversity and attractiveness of the fifth priority activities’ attractiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • User’s view
  • Feasibility Study
  • walkable network
  • greenery and Imageability. Babol city center