نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، بروجرد، Najmeh.Naghibi@gmail.com

2 دانشیار معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

بررسی میزان رضایتمندی ساکنان مجتمع های مسکونی یکی از مهمترین رویکردهای پژوهش در حوزه مسکن می باشد. یکی از مشکلاتی که در طراحی مجتمع های مسکونی دیده می شود و مسئله ی این تحقیق را شامل می گردد، عدم رضایتمندی ساکنان به دلیل عدم رعایت مفاهیم خلوت، سلسله مراتب فضایی و عدم پیش بینی فضاهای واسط می باشد. هدف از تحقیق حاضر تعیین درجه اهمیت متغیرهای فوق در میان مؤلفه های روانی، محیطی و کالبدی در ارتقاء رضایتمندی از نقطه نظر متخصصین است. روش تحقیق بصورت توصیفی- پیمایشی و با تکنیک دلفی بوده است. ابتدا به مطالعه پیشینه تحقیق و بررسی مفهوم رضایتمندی و تعیین متغیرهای تأثیرگذار بر آن پرداخته شد. پس از مطالعه موارد فوق چارچوب نظری تحقیق استخراج گردید. در گام بعدی با توجه به فرضیات تحقیق و متغیرهای در نظر گرفته شده و تهیه ی پرسشنامه، به پرسش از 19 نفر از متخصصین حوزه مسکن پرداخته شد و داده های پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی از آن است که متغیرهای خلوت، تفکیک فضاهای شلوغ و آرام و وجود سلسله مراتب فضایی با توجه به سطح معناداری کوچکتر از 0/05 و ضریب همبستگی بالاتر از سایر متغیرها، به ترتیب تأثیرگذارترین مؤلفه های روانی، کالبدی و محیطی در ارتقاء رضایت ساکنان در مجموعه های مسکونی می باشند. همچنین متغیر وجود فضاهای واسط دومین متغیر تأثیرگذار از مؤلفه های کالبدی بعد از متغیر تفکیک فضاهای شلوغ و آرام در ارتقاء رضایتمندی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relation of Psychological, Physical and Environmental Factors and Promoting the Residents' Satisfaction of Residential Complexes

نویسندگان [English]

  • Najmeh Naghibi 1
  • Seyyed Bagher Hosseini 2

1 1M.A. of Architecture and Urbanism, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Iran

2 Associate Prof. of Architecture and Urbanism, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

study the level of residents’ satisfaction of residential complexes is one of the most important research approaches in the field of housing. One problem that is seen in the design of residential complexes, which includes problem of this research, is dissatisfaction of residents because of nonconformity privacy concepts, spatial hierarchy and lack of foresight intermediate spaces. The purpose of this research is to determine importance degree of above variables between psychological, physical and environmental factors on promoting residents’ satisfaction from to the experts’ point of view. This research has been carried out with descriptive-survey method and Delphi technique. First it began with reviewing of literature, concept of satisfaction and determination of effective variables on promoting the residents’ satisfaction. After that, the theoretical framework was extracted. In the next step, with considering of research hypotheses, variables and questionnaire, 19 experts of housing field were inquired to fill the forms and Questionnaire data was analyzed with SPSS software. The findings indicate that privacy, separation of quiet and crowded spaces and existence of spatial hierarchy variables, according to significance levels lower than 0.05 and higher level of correlation coefficient than other variables, are the most effective of psychological, physical and environmental factors on promotion of residents’ satisfaction of residential complexes. Also, the Intermediate spaces existence variable to promote the satisfaction is the second effective variable of physical factors after the separation of quiet and crowded spaces variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Residential Complex
  • satisfaction
  • Privacy
  • Intermediate spaces
  • Spatial hierarchy