نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی

چکیده

انباشت آلاینده های هوابرد در فضای داخلی اکثر سوله ها و عدم تخلیه موثر هوای آلوده از فضای داخل کارگاههای صنعتی، مسئله ای اساسی برای سلامت کارکنان این کارگاهها می باشد. این درحالی است که استانداردهای متعددی وجود دارند که بر لزوم تهویه صنعتی موثر تاکید فراوان دارند. بهرحال ناکارایی سیستمهای تهویه صنعتی عمومی در سوله های صنعتی کاملا محسوس است و این درحالی است که محاسبات دقیقی از سوی مهندسین مکانیک برای پیش بینی مکنده های موثر تهویه در فضاهای صنعتی صورت میگیرد.
این پژوهش به بررسی وضعیت جریان هوای داخل در ساختمان های صنعتی می پردازد و تلاش میکند تا از طریق شبیه سازی های عددی با روش دینامیک سیال محاسباتی علت اصلی ناکارایی سیستمهای مکنده تهویه که عمدتا سقفی هستند را بیابد. این شبیه سازی ها در یک سوله موردی صورت میگیرد که مورد بررسی و مشاهده دقیق قرار گرفته است. شبیه سازی ها در این پژوهش توسط برنامه های Gambit و Fluent انجام شدند: ابتدا روایی برنامه با انجام پروژه های مشابه و نیز تطبیق با نتایج تجربی به اثبات رسید. سپس با یک روش تحلیلی و با کمک برنامه Fluent به تجزیه و تحلیل داده ها اقدام شد. در خاتمه نیز به ارائه نتایج و تعمیم آنها بر جامعه آماری اقدام گردید. نتایج نشان دادند که جریان هوای داخل تحت تاثیر متغیرهای مستقل معماری به همراه موقعیت بازشوها، دمنده ها و مکنده ها قرار داشته و تغییرات در شرایط این متغیرها جریان هوای داخل را اصلاح نموده و خروج آلاینده ها را امکان پذیر نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

consideration of indoor airflow process and the analitical models in small industrial buildings with CFD method.

نویسنده [English]

  • O. Rahaee

چکیده [English]

Airborne pollutants accumulations in inner space of most industrial buildings and the lack of an effective evacuation are essential problems for the health of employees in the workplaces. There are several standards that emphasis on the need of effective ventilation. Nonetheless the inefficiency of general exhaust ventilation systems is clear, while the exact calculations are performed to predict effective ventilation by mechanical engineers in industrial areas.
This study will examine the indoor airflow conditions in industrial buildings. It tries to discover the main cause of inefficiency of air suction systems (mostly overhead) through numerical simulations using computational fluid dynamics method (CFD). This simulations are performed in a real case by using Gambit and Fluent: firstly the validity of the program was proved with similar projects, as well as the adaptations with the experimental results.Then, the data were analyzed with an analytical method using Fluent software.Finally, the results were presented generalized to the population.The results showed that the air flow condition is under the influence of independent architectural variables associated with the openings locations, suckers and blowers, and the changes in these variables can improve the indoor airflow quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • industrial buildings
  • industrial ventilation
  • indoor air flow
  • analytical models