نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اندازه شهر و میزان گرایش به رفتارهای وندالیستی در شهرهای ایران صورت پذیرفته و در آن از روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق 3 شهر استان فارس (کلانشهر شیراز، شهر میانی جهرم و شهر کوچک سروستان) بر اساس آمار مرکز آمار ایران در سال 1390 می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران به ترتیب برای شهرهای شیراز، جهرم و سروستان عدد 384، 383 و 380 محاسبه شده است. پس از گردآوری اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه خودساخته و پردازش داده‌ها با نرم افزار SPSS، با توجه به سطح سنجش متغیرها از روش‌های آماری توصیفی و آماره‌های استنباطی (کای اسکوار، اسپیرمن، کروسکال والیس و دبلیو کندال) استفاده شده است. نتایج آزمون کای اسکوار نشان می‌دهد که میزان گرایش به رفتارهای وندالیستی در شهرهای ایران مناسب نمی باشد. نتایج آزمون اسپیرمن نشان می‌دهد که بین میزان محرومیت از خدمات شهری و گرایش به رفتارهای وندالیستی رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون کروسکال والیس بیانگر تفاوت معنی دار در میزان گرایش به رفتارهای وندالیستی در شهرها با اندازه های مختلف می باشد. طبق نتایج به دست آمده از آزمون رتبه های دبلیو کندال، مشخص گردید که میانگین رتبه میزان گرایش به رفتارهای وندالیستی در شهر سروستان (23/2) بیشتر از شهرهای جهرم (22/2) و شیراز (55/1) می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

City size and the rate of vandalism behaviors (Case Study: Shiraz, Jahrom and Sarvestan)

نویسندگان [English]

  • AmirReza Khavarian-Garmsir 1
  • Hossein Hatami Nejad 1
  • Amir Oshnoei 1
  • MohammadSadegh Afrasiabi 2

1 Ph.D. student of Geography and Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Ph.D. student of Geography and Urban Planning, University of Tehran, , Iran

چکیده [English]

The present study aimed to investigate the relationship between city size and rate behaviors vandalism has been done in Iran. And in that documentary and survey procedures have been used. The population of the city of R 3 Fars (Shiraz metropolitan, town center jahrom and sarvestan) is based on the Statistics Center of Iran in 1390. Cochran's sample size formula samples, respectively, for the cities of Shiraz, jahrom and sarvestan numbers 384, 383 and 380 are calculated. Data collection was conducted by means of questionnaire. Data processing and software SPSS, variables measuring the level of statistical methods, descriptive and inferential statistics (Chi-square, Spearman, Kruskal-Wallis, and W. Kendall) is used. Chi-square test results show that the amount is not appropriate behaviors vandalism in cities. Spearman's test results show that the deprivation of the civil service and there are no significant differences between behaviors vandalism. Kruskal-Wallis test results indicate no significant difference in the rate of behaviors is vandalism in cities of various sizes. According to the results of the test rankings W. Kendall was determined that the average grade level behaviors vandalism in sarvestan (2.23) than in the cities jahrom (2.22) and Shiraz (1.55).

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Vandalism"
  • "City size"
  • "denial of service"
  • "Shiraz"
  • "jahrom"