نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی شهرسازی

2 استاد دانشگاه اصفهان

چکیده

حمل‌ونقل پایدار در واقع یافتن مؤثرترین و آسوده‌ترین راه جابجایی مردم و وسایل نقلیه با کمترین میزان مصرف انرژی (در زمینه سوخت و تلاش‌های انسانی) با مقبول‌ترین هزینه، کمترین ترافیک و کمترین اثرات سوء زیست‌محیطی مانند آلودگی هوا و صدا می‌باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین مهم‌ترین عوامل و شاخص‌های مؤثر بر حمل‌ونقل شهری با استفاده از تجربیات حمل‌ونقل شهرهای پیشرو در حمل‌ونقل است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی _توسعه‌ای است و از نظر روش تحلیلی _محتوایی است. برای تجزیه و تحلیل تکنیک‌های کمی و کیفی از نرم افزار SPSS استفاده شده است و ابزار گردآوری اطلاعات، ترکیبی از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی در رابطه با شاخص‌های حمل‌ونقل پایدار می‌باشد. در شهر اصفهان نتایج مطالعات نشان می‌دهد وضعیت حمل‌ونقل پایدار شهر اصفهان روند نزولی داشته است. رشد شاخص ترکیبی اثرات محیط زیستی حمل‌ونقل در جهت منفی بوده است. همچنین رشد شاخص ترکیبی اثرات اقتصادی حمل‌ونقل در شهر اصفهان در جهت منفی بوده است. هزینه‌های گرداننده نسبت به تولید ناخالص بر نفر ثابت است. ولی خوشبختانه شاخص ترکیبی اثرات اجتماعی حمل‌ونقل در اصفهان در جهت مثبت بوده است. راهبرد مناسب در شهر اصفهان اجرای همزمان سیاست‌های حمل‌ونقل پایدار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation and analysis of sustainable urban transport Indicators

نویسندگان [English]

  • M. Sajadi 1
  • M. Taghvaee 2

چکیده [English]

Sustainable transport is in the most effective and most comfortable way movement of people and vehicles with the lowest power consumption (of fuel and humanitarian efforts) with the most acceptable cost, less traffic and environmental impacts such as air pollution and minimal noise. The main issue of this study was to determine the most important factors affecting urban transport indicators using experience in leading freight transport. For the analysis of qualitative and quantitative techniques have been used SPSS software, methodology and tools for data collection, a combination of library and field methods in relation to sustainable transport.
The results indicate the status of transport in the city of Isfahan is to be downward trend. Growth Composite Index has been negative in environmental impacts of transport. Growth Composite Index as well as the economic impact of transport in the city was in the negative direction. Costs handlers is stable than GDP per person. Fortunately, the social effects of transport in Isfahan Composite Index has been positive At the same time, Implementation of a sustainable transport policy is the best strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable transport
  • Dynamic models
  • Transport evaluation
  • Leading cities in transportation

 

استادی جعفری،م.(1389). ارزیابی و مدلسازی حمل ونقل پایدار شهری، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران – گرایش برنامه ریزی حمل ونقل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

بحرینی، سید حسین و دیگران .(1388) . طراحی شهری معاصر. انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

تقوایی، م.بسحاق، م.سالاروند، ا.(1391). آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از spss، انتشارات معظمی، چاپ اول.

تیبالدز، فرانسیس تی .(1385).شهرهای انسان محور. ت : دکتر حسن علی لقایی و فیروزه جدلی. چاپ اول. تهران : انتشارات دانشگاه تهران.

ذکایی آشتیانی،ه ؛ پور زاهدی، ح. (1366-1369)، گزارش‌های مطالعات جامع حمل‌ونقل اصفهان، سازمان حمل‌ونقل و ترافیک.

رصافی، اله.(1383). سنجش و مدلسازی حمل‌ونقل و توسعه پایدار در سطح ملی، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه صنعتی شریف، گرایش برنامه‌ریزی حمل‌ونقل.

سلطانی، ع.( 1390)، مباحثی در حمل و نقل درون شهری با تا کید بر رو یکرد پایداری، دانشگاه شیراز.

صدرالسادات.ج؛ ینایی ا.(1380). راهنمای آسان تحلیل عاملی، تهران، انتشارات سمت

فیروز زارع، ع. قربانی،م.(1390). بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت شهروندان برای کاهش آلودگی هوا در شهر مشهد؛ کاربرد الگوی دو مرحله ای همکن، فصل نامه علمی پژوهشی مدیریت شهری، شماره 28،پاییز و زمستان، ص 7-26.

فهرست معاونت حمل‌ونقل ترافیک شهر اصفهان.(1382،1385،1388)، آمارنامه حمل‌ونقل، شهرداری اصفهان.

کنف لاخر، ه.(1381).اصول برنامه ریزی(طراحی)تردد پیاده و دوچرخه، ترجمه دکتر فریدون قریب، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول؛ تهران.

مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد. (1387).

معاونت مالی و اداری اصفهان.(1389). گزارش‌های تفریق بودجه سال‌های 1373- 1388، شهرداری اصفه

Barry.j.s.(1994),Urban Public Transportation today,Publisher : E& FN Spon.

Black.A.(1995).Urban Mass Transportation Planning, Mcgraw-Hill Series in transportation.

Banister, David. (2005). Unsustainable Transport: City transport  in the new century. London:  Routledge: Taylor & Francis Group.

Barter, P. A. (1998, in preparation). An International Comparative Perspective on Urban Transport and Urban Form in Pacific Asia: Responses to the Challenge of Motorisation in Dense Cities. Ph.D. Thesis, Murdoch University, Western Australia..

Haghshenas,H.,Vaziri,M.)2012(Urban sustainability Transportation Indicator,for Global comparison,Ecological indicators 15,115-121.

Joumard R.,Gudmundsson H.,Editors.(2010).Indicators of enviromental sustainability in transport ,Les collections de L.INRETS.

Kenworthy, J., F. Laube, P. Newman, P. Barter, T. Raad, C. Poboon, and B. Guia. (1999). An International Sourcebook of Automobile Dependence in Cities, 1960– 1990. Boulder, CO: University Press of Colorado.

Litman T.(2009).Well Measured Developing Indicators for Comprehensive and Sustainable Transport Planning,Victoria Transport Policy Institute,Canada.http:// www.vtpi.org/.

Litman,T ; Burwell,D. (2006), “Issues in Sustainable Transportation,”  International Journal of Global Environmental Issues , Vol. 6, No. 4, pp. 331-347; at www.vtpi.org/sus_iss.pdf.

Mascarenhas A.,Coelho P.,Subtil E., Ramos T.B.(2010).Thes Role of Common Local Indicators in Regional Sustainability Assessment ,Ecological Indicators,646-656.