نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 شهرداری نظرآباد

چکیده

امروزه با توجه به رشد و گسترش شهر و شهرشنینی ، معضلات متعددی گریبان گیر شهر و شهروندان می باشد . فضای سبز به ویژه پارک های شهری ، به عنوان عنصر اصلی در اوقات فراعت و آرامش بخشی به شهروندان امروزه مشخص می باشد .پارکها از اصلی ترین بخش های کاربری های فضای سبز می باشد که به صورت عمومی در دسترس همه شهروندان شهر می باشد . آنچه که مهم است کیفیت توزیع و پراکنش این پارک ها در سطح شهر و همچنین کیفیت تاسیسات و خدمات ارائه شده در آن ها می باشد .شهر نظرآباد با توجه به مجاورت با شهرهای بزرگ از جمله کرج و تهران ، دارای رشد سریع در جمعیت و توسعه فیزیکی بوده است .بنابراین ضرورت دارد که وضعیت این کاربری مهم در آن به لحاظ کمی و کیفی ارزیابی شود . در این پژوهش ابتدا پراکنش پارک ها ، سرانه های موجود ، میزان تجهیزات و تاسیسات موجود در پارک ها انجام شده است . سپس با استفاده از پرسش نامه ، وضعیت کیفی و رضایت شهروندان از وضعیت پارک های موجود سنجیده شده است .نتایج به این صورت می باشد که در وضعیت کمی ، کمبود در سرانه و مساحت های پارک ها و فضاهای سبز شهر نظرآباد وجود دارد و از این نظر نامناسب می باشد . در تحلیل وضعیت کیفی ، نیز رضایت شهروندان از امنیت و امکانات نامناسب می باشد و در بخش خدمات رفاهی پارک های شهری ، شهروندان از وضعیت موجود راضی می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment Amount of satisfaction citizens Of quantitative and qualitative green space With approach Sustainable Development

نویسندگان [English]

  • A. Alavi 1
  • Alireza Garousi 1
  • Zaynab ShahrokhiFar 1
  • Saeed Nasiri Majd 2

1 Assistant prof.

چکیده [English]

Nowadays, with the development of cities and urbanization, the problems and difficulties suffered several cities and civilians. The urban green spaces, especially parks, as the evening relaxing in leisure time and is now recognized as citizens. Urban parks and green spaces of the main parts is publicly and freely available to all the citizens of the city. But what is important to the quality of distribution parks in the city as well as the quality of facilities and services offered in these spaces and it is. Nazarabad city as the center of the city, due to its proximity to major cities including Tehran and Karaj, has been a rapid growth in population and physical development. Therefore it is necessary that the status of this important user in the city to be evaluated both quantitatively and qualitatively. In this study, quantitative analysis, including distribution parks, per capita available, the equipment and facilities available in the park is done. Using a questionnaire, the quality and satisfaction of the citizens of the state park system is measured. If the results are quantitative, low per capita area of parks and green spaces in the city and there Nazarabad this is inappropriate. In analyzing the quality is poor and the satisfaction of security and welfare in urban parks, citizens are happy with the situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green spaces
  • Urban Parks
  • satisfaction
  • Sustainable Development
  • Nazarabad

اشرفی، یوسف، (1388)، (CDS) رویکردی جدید در برنامه ریزی شهری در رویکردی تحلیل، فصل­نامه مدیریت شهری، شماره بیست و سه،85 -109.

بهزادفر، مصطفی، (1382)، ضرورت و موانغ ایجاد شهر هوشمند در ایران،نشریه هنرهای زیبا، شماره15.

حاتمی نژاد، حسین و امین فرجی ملایی، (1390) امکان­سنجی اجرای طرح­های استراتژی توسعه شهری (CDS) در ایران، مجله مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای، سال دوم، شماره هشتم، 76-55.

حاتمی نژاد، حسین و امین فرجی ملایی، (1393)، ارزیابی شاخص­های استراتژی توسعه شهری (CDS) در شهر قزوین.

ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه­های شهر اسلامی، مشهد، حسین­زاده دلیر و همکاران، (1390).

درآمدی بر رویکرد جدید استراتژی توسعه شهری (CDS) در فرایند برنامه­ریزی شهری با تأکید بر چالش­های فراروی طرح­های جامع در ایران، فصل­نامه فضای جغرافیایی، سال یازدهم، شماره 36، 201-173.

حیدری­چیانه، رحیم و سیده خدیجه رضاطبع ازگمی، (1389)نقش استراتژی توسعه شهری (CDS) در سیاست­های تأمین مسکن گروه­های کم­درآمد شهری، مطالعه موردی: شهر رشت، پژوهش­های جغرافیای انسانی، شماره 73، 82-59.

رفیعیان، مجتبی و شاهین راد، مهرنوش، (1387)، راهبرد توسعه شهر در جهت تحقق برنامه ریزی توسعه شهری (با تأکید بر برنامه راهبردی شهر کرمان)، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره دوم، شماره 2.

رهنما، محمدرحیم، مرتضی غلام­زاده و وحید جعفری سیدآباد، (1391)، تحلیل جایگاه شاخص­های راهبرد توسعه شهری (CDS) در شهر چناران، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال دوازدهم، شماره 26، 125-107.

رهنمایی، محمدتقی، شعبانی­فر، محمد و محمد اکبرپور سراسکانرود، (1388)، توسعه استراتژیک شهرهای میانی ایران با تأکید بر رویکرد (CDS)، راهی به سوی توسعه منطقه­ای، نشریه آمایش سرزمین، سال اول، شماره اول، 54-21.

زیاری، کرامت­اله، حافظ­ مهدنژاد و فریاد پرهیز، (1388)، مبانی و تکنیک­های برنامه­ریزی شهری، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه بین­المللی چابهار.

سالنامه آماری شهر قم، (1392)، شهرداری قم.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهر قم،  (1390)، معاونت برنامه ریزی کشور.

شهرداری قزوین، (1385) طرح توسعه راهبردی شهر قزوین، گزارش مطالعات مدیریت و مالیه شهرداری قزوین.

شریف زاده، فتاح و قلی پور، رحمت الله، (1382)، حکمروایی خوب و نقش دولت، نشریه فرهنگ مدیریت، سال اول، شماره 4.

شریفی، بایزید، (1392)، تحلیل استراتژیک توسعه شهر اشنویه بر پایه رویکرد استراتژی توسعه شهری (CDS)، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد.

صابری، حمید، اصغر ضرابی و جمال محمدی، (1390) اولویت­بندی استراتژی­های توسعه شهر (CDS) با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله­مراتبی AHP؛ مطالعه موردی: کلان­شهر اصفهان، فصلنامه فضای جغرافیایی، سال دوازدهم، شماره 39، 75-59.

صرافی، مظفر، جمیله توکلی نیا و منصور استادی سیسی، 1388. راهبرد توسعه شهر مبتنی بر توسعه پایدار - مطالعه موردی: شهر شبستر، نشریه انجمن جغرافیای ایران، دوره جدید، سال هفتم، شماره 22.

کاردار ،سعید و همکاران(1388)،طرح استراتژی توسعه شهری (CDS)، رویکردی راهبردی و نوین در مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری، فصل­نامه راهبرد، سال هیجدهم، شماره 52،صص 183-199

کهزادی، نوروز (1379)،گذری از بانک­داری سنتی به بانک­داری الکترونیکی، مجموعه مقالات اولین همایش بانکداری الکترونیکی، بانک توسعه صادرات ایران.

گلکار، کورش و جلال آزادی، (1384)، راهبرد توسعه شهر (CDS) چیست؟، مجله شهرنگار، شماره 30، 80-59.

موسوی، سیروس، (1388)، طرح استراتژی توسعه شهری؛ رویکرد جدید در برنامه­ریزی و مدیریت شهرها، ماه­نامه شوراها، شماره 39.

مهدی­زاده و همکاران، (1382)، برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری، تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران، مرکز تحقیقات و مطالعات معماری و شهرسازی ایران.

مهندسین مشاور کلیل، (1384)، چشم انداز توسه شهر کرمان، انتشارات شهرداری کرمان.

مهندسین مشاور شارمند، تدوین شیوه نامه مناسب تهیه طرح­های شهری در ایران، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهداری­ها، 1382، جلد سوم، ص 19.

CDS In China: A Manual(2004), www.citiesallianc.org

Cities Alliance, Cities Without Slums: Annual Report,2003.

Eiveida, ahmad. (2002). Thessaloniki Development Conference, world bank Sep

UMP City Development Strategy Reports, Urban Management Programed City Development Strategies: A synthesis and lessons learned, 2002.

www. World bank . com)The World Bank office Beijing. (2002). Urban/Environment Development Unit(",