نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی شهری دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 استادیار گروه طراحی شهری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

چکیده

امروزه آب­ کنارها به عنوان یکی از فضاهای مهم در بهبود کیفیات فضایی شهرها، مورد توجه واقع شده­ است. توجه به کیف یت­های پایداری محیط در طراحی­ شهری آب­ کنارها، سبب می­ گردد تا رویکردی نسبتا جامع به تمامی ابعاد این حوزه به دست آید. پژوهش حاضر سعی دارد با بررسی ادبیات موضوع پیرامون مکان ­سازی پایدار، کیفیات پایداری محیطی را استخراج نموده و به سنجش و ارزیابی آنها در رودخانه قره­ سو بپردازد. هدف اصلی پژوهش دست­یابی به راهبردهای مکان سازی پایدار در جهت ارتقای کیفیات رودخانه­ های واقع در محدوده­ های شهری است. به دلیل وضعیت نامناسب موجود محدوده اطراف رودخانه قره­ سو، وجود پتانسیل­ های بالقوه و فقدان برنامه­ منسجمی در راستای پایداری مجدد آن، انجام پژوهش ضروری می­ نمود. داده­ های پژوهش از نوع کیفی- کمی بوده، تحلیل کیفیات محیطی به­ دست­ آمده در رودخانه قره­ سو، با استفاده از ماتریس سوآت انجام شده ­است. جهت پایایی و اعتبار پژوهش و تعیین اولویت­ بندی معیارهای سوآت، پرسشنامه­ ای براساس فرمول کوکران با حجم نمونه 100 نفر به روش نمونه ­گیری تصادفی­ ساده و با لحاظ نمودن امکان پاسخ­ گویی مردم، زمان و سن مشخص، در راستای اهداف پژوهش، توزیع شد و تجزیه ­وتحلیل داده ها از ترکیب سوآت و فرآیند تحلیل سلسه مراتبی، با کمک نرم ­افزار اِکسپرت چویس محاسبه شده ­است. نتایج پژوهش نشان می­ دهد که در میان عوامل سوآت، نقاط ضعف بالاترین وزن را در مکان­ سازی پایدار رودخانه قره ­سو دارا بوده است و در دسته ­بندی عوامل در قالب مؤلفه ­های کیفیت پایداری محیطی، مؤلفه عملکردی، اولویت اول را داراست و بر این اساس راهبردهای مکان­ سازی پایدار رودخانه ارائه می­ گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sustainable Place-Making Strategies of Urban Rivers by Hierarchy- Strategy Approach (Case Study:The Urban Zone of Qara-Sou River Within Kermanshah City)

نویسندگان [English]

  • kasra ketabollahi 1
  • sara salehi 2
  • Masoud Alimardani 3

1 Master of Urban Design, Architecture & Urbanism Faculty, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

2 Master Student of Urban Design, Architecture & Urbanism Faculty, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran

3 Assistant Professor of Urban Design, Architecture & Urbanism Faculty, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowadays waterfronts are considered as one of the most important spaces in improving spatial qualities of cities. Attention to environmental sustainability of urban design of waterfronts, will result in a fairly comprehensive approach to all aspects. The present study tries to extract qualities by reviewing literature on sustainable place-making, measure and evaluate them in the Qara-sou River. The main object is to achieve sustainable place-making strategies to improve the quality of rivers in urban areas. Because of the inappropriate status of surrounding area around the the Qara-sou River, the existence of possible potentials and the lack of a coherent plan for its sustainable revival, required research to be carried out. The research data are qualitative-quantitative. The environmental qualitative analysis of the case study done using the SWOT matrix. To determine the reliability and validity of research and prioritization of SWOT criteria, a questionnaire based on Cochran formula with a sample size of 100 person by using randomized method, with the possibility of People's accountability, with specified time and age was distributed.
Analysis of data from the combination of SWOT and hierarchical process analysis, with help of the Expert Choice software, is calculated. The results show that among the SWOT factors, the weaknesses have the highest weight in the sustainable place-making of the case and in Categories of factors; And in categorizing factors in the form of factors of quality of environmental sustainability, functional one has the first priority; and Finally, sustainable place-making strategies of Rivers are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability Qualities
  • Sustainable Place-Making
  • Water Front
  • SWOT-AHP
  • Qara-Sou River