نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی میزان همبستگی و ارتباطات بین عوامل مربوط به شهر دوست­دار سالمند که توسط سازمان بهداشت جهانی معرفی شده، است. میزان تأثیر آن­ها بر متغیر وابسته یعنی شهر دوست­دار سالمند پایدار در شهر تهران سنجیده می­ شود. این پژوهش به روش پیمایشی صورت گرفته و پرسشنامه استاندارد سازمان بهداشت جهانی به روش غیر تصادفی هدفمند در بین 115 نفر از صاحب­ نظران توزیع شده است. تجزیه ­وتحلیل اطلاعات و داده ­ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی و تکنیک مدل­یابی معادلات ساختاری (SEM) انجام شده است. در این پژوهش تجزیه ­وتحلیل داده ­ها به کمک نرم­ افزارهای SPSS 23 و Lisrel 8.8 انجام شده است.نتایج به­ دست آمده از آزمون مدل پژوهش، نشان می­ دهد که در سطح اطمینان 99 درصد شش مؤلفه (مسکن، مشارکت اجتماعی، تکریم سالمندان و مشمولیت اجتماعی، مشارکت شهروندی و استخدام، ارتباطات و اطلاعات و خدمات سلامتی و محلی) دارای رابطه معنی ­دار با پروژه شهر دوست­دار سلامت و پایدار هستند (0.01> P).

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Structural Equation Modeling (SEM) of Sustainable Age-Friendly City Indexes in Tehran

چکیده [English]

Now, population aging has become a global phenomenon. This phenomenon has been resulted from global fertility rate decrease together with increasing elderly age. The aim of this research is studying the relationship between Age-friendly city indexes which have been introduced by World Health Organization (WHO), and the rate of their effect on dependent variable of sustainable Age-friendly city in Tehran. The research is conducted by survey method and the standard questionnaire of WHO has been distributed targeted and non-randomly among 115 experts and the analysis was made by Pierson Correlation test, Confirmatory factor analysis, and Structural Equation Modeling techniques (SEM). The research analysis was done in SPSS23 and Lisrel8.8 softwares. Results of the model test show that in 99 percent confidence level of the 6 indexes (Housing, Social participation, Respect for the elderly and social inclusion, Citizen participation and employment, Communication and information, and Health and local services) have a meaningful relation with sustainable Age-friendly City project (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Age-Friendly city
  • Sustainable
  • Tehran
  • Correlation