نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران، ایران

3 دانشیاردانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه بهره‌گیری از راهکار‌های فناورانه و طراحی معماری غیر فعال جهت شکل‌گیری ساختمان‌های مسکونی بهره ور در مصرف انرژی توسعه یافته است، با این حال، کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها در حد انتظار به نظر نمی‌رسد. چرایی بروز این مسئله با ماهیت پیچیدۀ رفتار ساکنان آن‌ها در مصرف انرژی پیوند می‌یابد که عامل مهمی برای مرتبط ساختن خلا بین میزان مصرف انرژی پیش بینی شده و واقعی در ساختمان‌های مسکونی است. این تحقیق با توصیف و تحلیل پیشینۀ موضوع، به تعریف و توصیف رفتار ساکنان و تأثیر آن در میزان مصرف انرژی، شناسایی عوامل مؤثر بر آن و ارائه چارچوبی برای تببین فرآیند شکل‌گیری رفتار ساکنان مبتنی بر عوامل شناسایی شده؛ به منظور ترغیب ساکنان ساختمان‌های مسکونی بر بروز رفتارهای مرتبط با حفظ انرژی بواسطۀ محرک‌ها (عوامل موثر) پرداخته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که عوامل اقلیمی، عوامل کالبدی، عوامل فردی- اجتماعی، عوامل زمینه‌ای و عوامل اقتصادی در شکل گیری رفتار ساکنان در مصرف انرژی مؤثرند. همچنین، در پژوهش حاضر با تلفیق تئوری‌های مرتبط با محیط فیزیکی (چارچوب چهارگانه محرک‌ها- نیاز‌ها- کنش‌ها- سیستم‌ها) و محیط روانی- اجتماعی (تئوری رفتار برنامه ریزی شده) و تئوری شناختی اجتماعی (جهت پیوند عوامل محیطی، فردی و رفتاری)، عوامل محیط فیزیکی (کالبدی، طبیعی) و فردی- اجتماعی شناسایی شده در قاب واحدی متحد شده‌اند و به تبیین نقش آن‌ها در فرآیند شکل‌گیری عوامل رفتاری موثرِ ساکنان ساختمان‌های مسکونی بر میزان مصرف انرژی‌ در قالب مدل پیشنهادی تحقیق پرداخته شده است.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A framework for analysis affecting behavioral factors of residential buildings’ occupant in energy consumption

نویسندگان [English]

  • sohrab rezaei 1
  • Ali Sharghi 2
  • ghasem motalebi 3

1 Ph.D. Student in Architecture,Department of Architecture, Shahid Rajaee Teacher Training University, (SRTTU),Iran

2 Assistant Professor in Department of Architecture, Shahid Rajaee Teacher Training University,(SRTTU),Iran.

3 Associate Professor, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In recent years, the use of technological solutions and passive architectural design has been developed to form energy-efficient buildings, however, reduction in energy consumption in buildings are not as it is expected. One main reason for this is the lack of comprehensive understanding of the complex nature of occupant behavior in energy consumption, which causes significant difference between the predicted performance and actual performance of energy consumption in buildings. This research sought to define and describe the occupant behavior and its effect on energy consumption, identify the factors affecting it, and provide a framework for explaining the process of forming occupant behavior based on identified factors to motivate occupant of residential buildings in saving energy. This was a descriptive-analytic paper which reviewed the literature of occupant behavior in residential buildings and energy consumption in two areas related to environmental studies (built environment, natural) and behavior, social psychology. The results showed the residents’ behavior was affected by various factors in the physical (built environment, natural) and socio-personal environment; therefore, this papers combined theories related to the physical environment (framework of drivers - needs - actions - systems), socio-psychology (social cognitive theory, theory of planned behavior) and social cognitive theory (to link environmental, personal and behavioral factors), the physical environment factors and personal-social environment factors identified in a unified framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Occupant behavior
  • Energy consumption
  • Residential buildings
  • Physical factors
  • Socio- personal factors