نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

2 دانشیار دانشگاه

3 معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

چکیده

امروزه افتراق مسکن از مقولات مهم است که عواملی همچون وضعیت اقتصادی و ساختار فضایی منجر به تفکیک مسکن برای افراد با طبقات مختلف درآمدی شده است. متأسفانه، این افتراق، افتراق فضایی این افراد را نیز به دنبال داشته است. مشکلات غیر قابل کنترل و پیچیده‌تر ایجاد شده توسط تمرکز خانواده­های کم‌درآمد و مساکن دولتی، کشورهای توسعه‌یافته را به چاره اندیشی برای یکپارچه‌سازی افراد کم‌درآمد و پردرآمد واداشته است. این پژوهش، در پی کشف مؤلفه‌های شکل‌گیری مسکن، درآمد ترکیبی موفق در ایران و ارائه الگوی نظری-کاربردی است. هدف اصلی، شناخت اصول پایه طراحی مسکن درآمد ترکیبی، مبتنی بر تئوری هویت اجتماعی و مکانی منطبق با فرهنگ ایرانی-اسلامی است، تا بتوان به همزیستی افراد با گروه‌های مختلف درآمدی کمک کرد. این پژوهش از نظر روش‌شناسی توصیفی-تحلیلی با اهداف کاربردی است که داده‌های مورد نیاز آن به شیوه اسنادی و کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است. سپس از طریق تئوری‌های مربوط به این زمینه و بررسی آن از منظر طراحی مسکن ایرانی، به تعریف مؤلفه‌های مهم در طراحی مسکن درآمد ترکیبی برای شهر ایرانی-اسلامی پرداخته خواهد شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که موفقیت مسکن درآمد ترکیبی ایرانی-اسلامی مستلزم رعایت اصل هویت اجتماعی در بطن طراحی است. اگرچه در حال حاضر مسکن درآمد ترکیبی به مرحله اجرایی نرسیده است، اما می‌توان با استفاده از الگوی ارائه شده، به اجرایی شدن مسکن درآمد ترکیبی دست پیدا کرد. همچنین، نتایج تحقیق به عوامل یکپارچگی اجتماعی-فضایی در مسکن درآمد ترکیبی ایران و نیز به چارچوب مفهومی طراحی مبتنی بر هویت اجتماعی از طریق تئوری‌های مکان‌محور هویتی دست یافته است.امروزه افتراق مسکن از مقوله های مهم است که عواملی همچون وضعیت اقتصادی و ساختار فضایی منجر به تفکیک مسکن برای افراد با طبقات مختلف درآمدی شده است. متاسفانه، این افتراق، افتراق فضایی این افراد را به دنبال داشته است. مشکلات غیرقابل کنترل و پیچیده‌تر ایجاد شده توسط تمرکز خانواده های کم‌درآمد و مسکن‌های دولتی، کشورهای توسعه‌یافته را به تفکر برای یکپارچه‌سازی افراد کم‌درآمد و پردرآمد واداشته است. این پژوهش در پی کشف مولفه‌های شکل‌گیری مسکن درآمد ترکیبی موفق در ایران و ارائه الگوی نظری-کاربردی است. هدف اصلی، شناخت اصول پایه طراحی مسکن درآمد ترکیبی، مبتنی بر تئوری هویت اجتماعی و مکانی منطبق با فرهنگ ایرانی-اسلامی است تا بتوان به همزیستی افراد با گروه‌های مختلف درآمدی کمک کرد. این پژوهش از نظر روش‌شناسی توصیفی-تحلیلی با اهداف کاربردی است که داده‌های موردنیاز آن به شیوه اسنادی و کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است. سپس از طریق تئوری‌های مربوط به این زمینه و بررسی آن از منظر طراحی مسکن ایرانی، به تعریف مولفه‌های مهم در طراحی مسکن درآمد ترکیبی برای شهر ایرانی-اسلامی پرداخته خواهد شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که موفقیت مسکن درآمد ترکیبی ایرانی-اسلامی مستلزم رعایت اصل هویت اجتماعی در بطن طراحی می‌باشد. اگرچه درحال حاضر مسکن درآمد ترکیبی به مرحله اجرایی نرسیده است، اما می‌توان با استفاده از الگوی ارائه شده، به اجرایی شدن مسکن درآمد ترکیبی دست پیدا کرد. همچنین، نتایج تحقیق به عوامل یکپارچگی اجتماعی-فضایی در مسکن درآمد ترکیبی ایران و نیز به چارچوب مفهومی طراحی مبتنی بر هویت اجتماعی از طریق تئوری‌های مکان‌محور هویتی دست یافته است.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Establishing Sustainable Social Identity theoretical-based framework for different socio-economic residents in Iranian housing

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Zarghami 1
  • Jamaledin Mahdinejad 2
  • dorsa fatourehchi 3

1 architecture and urban planning, Shahid Rajaee teacher training university, Tehran, Iran

2 Architecture and Urban planning, Shahid Rajaee teacher training university, Tehran, Iran

3 Architecture & Urbanism, shahid rajaee teacher training university

چکیده [English]

Nowadays, housing segregation has become one of the most important factors which is the results of people with different income classes and spatial structure. This segregation has led to the differentiation of low-income people from high-income people in the developed world. Therefore, the mixed income housing can also be used as a solution in this country. However, it should be noted that the necessity of applying mixed income housing policies is to pay attention to the important factors of design in accordance with the principles of the formation and design of housing in the Iranian-Islamic city. Therefore, given the newness of this discussion in Iran and the fact that the design of housing in Iran is a problem beyond the design of high-quality, design-based culture and Iranian identity, in order to achieve the success of a mixed income housing solution, It is necessary to extract the fundamentals of housing design for mixing income. The main purpose of this study is to recognize the basic principles of designing for the compounding income of Iranian people based on the theory of social and place identity consistent with the Iranian-Islamic culture in order to be able to achieve sustainable social identity in these residential complexes in Iran. The results of the research indicate that the success of Iranian-Islamic mixed income houses requires the observance of the principles of sustainable social identity in the design solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mixed income housing
  • Sustainable Social Identity
  • Place Identity
  • Self-concept
  • Housing segregation