نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد‏اسلامی، واحد صفاشهر، صفاشهر، ایران.

2 کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیضا، بیضا، ایران.

چکیده

یکی از نیازهای اساسی شهروندان، دسترسی به امکاناتی است که بتواند در ‏صورت تمایل، اوقات‏ فراغت خود را در آن به ‏صورت مفید سپری کنند، که این امکانات یکی از زیرساخت‏ های توسعه‏ پایدار‏ شهری به ‏شمار می‏آید. با وجود اینکه بخشی از اوقات ‏فراغت شهروندان در خیابان‏های شهر یا در پارک‏های‏ کوچک فاقد امکانات سپری می‏ شود؛ گسترش تفرجگاه‏ های شهری امکان استفاده ساکنان شهر را فراهم می‏ کند، تا پاسخ ­گوی نیازهای‏ طبیعت‏ گرایانه انسان شهرنشین باشد. لذا در این تحقیق گویه‏ های توسعه‏ پایدار ‏شهری، گذران اوقات ‏فراغت و طراحی ‏حاشیه‏ رودخانه مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش دلفی، پرسشنامه ‏ای تهیه گردید که توسط 30 نفر از متخصصین پاسخ داده شد. جهت تحلیل اطلاعات آماری از نرم افزارspss استفاده و تحلیل‏ آماری داده‏ ها در 2 گروه توصیفی و تحلیلی انجام شد. با توجه به داده ‏های به دست ‏آمده، از میان معیارهای توسعه‏ پایدار ‏شهری، معیارفرهنگی با 13/9 درصد، معیار کالبدی با 4/1، معیار زیست‏ محیطی با 3/8 معیار اقتصادی با 2/8 و معیار اجتماعی با 1 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را در استفاده یا عدم‏ استفاده شهروندان از این گونه فضاهای شهری داشته است. البته معیارهای مذکور و گذران اوقات ‏فراغت رابطه معنی‏ داری با طراحی ‏حاشیه‏ رودخانه دارد و ارتقای توسعه ‏پایدار‏ شهری با همبستگی 81/8 درصد بیشترین تأثیر را در طراحی حاشیه رودخانه داشته است.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Recreational Places in Improving the Sustainable Development (Case Study: KHOSHK River, Shiraz)

نویسندگان [English]

  • alireza abdolahzade fard 1
  • zahra mohammadi 2

1 Assistant Professor Department of Urban Development, Safashahr Branch, Islamic Azad University, Safashahr, Iran.

2 M.A., of Urban Designing, Beyza Branch, Islamic Azad Uni., Beyza, Iran.

چکیده [English]

One of the basic needs of citizens is access to facilities to spend their leisure time usefully. These facilities are considered one of the infrastructures in sustainable urban development. As majority of citizens’ leisure time is spent in the streets or small parks without any special facilities, extending urban recreational places may meet human naturalistic needs. Therefore, the present study investigates some statements on sustainable urban development, spending leisure time and designing river margins. Using Delphi method, a researcher made questionnaire was given to 30 respondents. The data was analyzed through descriptive and inferential techniques in SPSS. It was revealed that among all sustainable urban development criteria, cultural, physical, environmental, Economic and social factors affected citizen’s choice of using or not using such urban areas by 13.9 percent, 4.1 percent, 3.8 percent, 2.8 percent, and 1 percent, respectively. These factors and spending leisure time have a significant relation with designing the margin of river. Improving sustainable urban development has significant effect on designing the margin of river with 81.8 percent correlation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Promenade
  • Sustainable Urban Development
  • Margin of River
  • Shiraz