نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران. ایران.

2 کارشناس ارشد، طراحی شهری، پردیس دانشگاه هنر، تهران. ایران.

چکیده

چکیده: نشانه­ ها از مهمترین عناصر تصویر ذهنی محیط و ادراک ­پذیری هستند که در شکل­ گیری و تقویت هویت، وضوح و خوانایی محیط، نقش به ­سزایی را ایفا می­ کنند، لذا اصول نشانه­ گذاری در محیط­ های شهری باید مورد توجه قرار گیرد. به ­نظر می­ رسد، نشانه­ گذاری دو جنبه­ مهم را در برمی­ گیرد: بررسی عوامل مؤثر بر خوانده شدن نشانه­ های مختلف از دید استفاده ­کنندگان فضا از یک ­سو و در عین حال بررسی موقعیت نشانه، که بر دسترس ی­پذیری و رؤیت ­پذیری آن تأثیر می­ گذارد. این پژوهش در پی آن است که به بررسی جنبه­ دوم در ناحیه­ 1 در منطقه­ 12 شهرداری تهران بپردازد. این نوشتار، پژوهشی کاربردی است و از روش تحقیق کمی-کیفی (آمیخته) بهره برده است. در ابتدا کارشناس، نشانه­ های موجود در محدوده را شناسایی و بررسی کرده است. سپس تصاویری مناسب از نشانه­ های محدوده تهیه و بر اساس نظر استفاده­ کنندگان (80)، آنها را اولویت ­بندی نموده ­است. در انتها مبتنی بر روش کمی (مبتنی بر مدل­ سازی) و با تحلیل شاخص ­های هم پیوندی و رؤیت ­پذیری با نرم­ افزار دپث­مپ، موقعیت مکانی نشانه ­ها تحلیل شده است. با انطباق اولویت­ بندی نشانه ­ها و موقعیت مکانی نشانه ­ها، نتایج تحلیلی ارائه شده ­اند. نتایج گام اول حاکی از اهمیت معیارهای عملکردی، بصری و معنایی در نشانه شدن یک عنصر است. نتایج تحلیل موقعیت و دید به نشانه با نرم­ افزار نشان می­ دهد که دسترسی و قرارگیری در مسیر پیاده در نشانه ­شدن آن تأثیر دارد؛ بنابراین هر دو عامل در الگوی نشانه­ گذاری تأثیر دارند.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analysis on the Influence of Visibility and Accessibility to the City Landmarks for Increasing Environmental Legibility

نویسندگان [English]

  • Maryam Mohammadi 1
  • Mehrdad Rahmani 2

1 Assistant Prof. of Urban Planning, Architecture and Urban Planning Department, Uni. of Art, Tehran, Iran.

2 M.A. Urban Design, Architecture & Urban Planning Department, Uni. of Art, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Space perception is an important issue in designing urban spaces. This means that urban designer should codify the space in such an appropriate process that it can be legible for users of spaces. Therefore, legibility is an important quality in designing urban spaces.  Signing has two important aspects: the influential factors that affect the legibility of signs from different users of space and also the location of signs that have effects on accessibility and visibility of the signs. This research emphasized on the second aspect of these dual principles of signing in urban spaces. In order to study this, district 1 of region 12 of Tehran Municipality was selected. The result of the first aspect presents the importance of distinctness, and uniqueness of the landmark. Meanwhile, in addition to functional, visual and semantic characteristic of a landmark, landmark location is an important criterion. The results of examining the location of space with Depth map software showed that access to the landmark and location of it in pedestrian path, has a specific rule on remaining the object in the mind and so the path becomes more legible and readable. So both aspects influence on signing pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legibility
  • Localization
  • Sign
  • Signage