ا

 • اسدپور، هاجر بازشناسی عوامل مؤثر بر ادراک بصری شهروندان از فضاهای شهری (نمونه مورد مطالعه: محور تاریخی حافظ شیراز) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 49-66]

 • انصاری، مجتبی رابطه حس تعلق به مکان و مشارکت در ارتقای سرمایه اجتماعی سکونتگاه‌های غیر رسمی (مطالعه موردی: ترک‌محله شهر ساری) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 15-29]

ب

 • بمانیان، محمدرضا رابطه حس تعلق به مکان و مشارکت در ارتقای سرمایه اجتماعی سکونتگاه‌های غیر رسمی (مطالعه موردی: ترک‌محله شهر ساری) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 15-29]

 • بندر آباد، علیرضا تحلیل تطبیقی تأثیر شکل شهر بر مؤلفه‌های محیطی زیست‌پذیری در مناطق منتخب شهر تهران [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 151-163]

پ

 • پورزرگر، محمدرضا بازنگری به مفهوم بام سبز در مسکن معاصر به منظور ارتقاءسطح زندگی و کیفیت محیط زیست (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 183-195]

ح

 • حسنقلی نژاد یاسوری، کبری ارزیابی متغیر‌های منطقه‌ای ساختمان‌های مسکونی در اقلیم گرم‌و خشک مبتنی بر تحلیل و مقایسه سامانه‌های ارزیابی پایدار [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 31-48]

 • حنایی، تکتم تبیین مؤلفه‌های کالبدی و عملکردی مؤثر بر عدالت فضایی در سکونتگاه‌های حاشیه‌ای* (مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 67-81]

خ

 • خانمحمدی، محمد علی بررسی اثرگذاری اجتماع‌پذیری بر شکل‌گیری پایداری و سرمایه اجتماعی در فضاهای باز دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه بوعلی سینا) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]

د

 • درویش، محمد بررسی اثرگذاری اجتماع‌پذیری بر شکل‌گیری پایداری و سرمایه اجتماعی در فضاهای باز دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه بوعلی سینا) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]

ر

 • رجبی واجارگاه، سهیل تدوین مدل بهینه‌ ارتباطات بین ‌فرهنگی با هدف قوام ‌بخشی به تجربه‌‌زیسته‌ کاربران در فضاهای عمومی چندفرهنگی معاصر (مطالعه موردی: خیابان سی تیر، تهران) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 81-99]

 • رحیمی، روح اله رابطه حس تعلق به مکان و مشارکت در ارتقای سرمایه اجتماعی سکونتگاه‌های غیر رسمی (مطالعه موردی: ترک‌محله شهر ساری) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 15-29]

 • رضایی، آزاده بازنگری به مفهوم بام سبز در مسکن معاصر به منظور ارتقاءسطح زندگی و کیفیت محیط زیست (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 183-195]

ز

 • زارع، الهام بررسی نقش مشارکت اجتماعات محلی در توسعه‌ پایدار اجتماعی شهرها (مطالعه موردی: محله‌ سنگلج تهران) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 101-117]

س

 • سادات، سیده اشرف تأثیر مؤلفه‌های معنایی، رفتاری و کالبدی حس مکان در رضایتمندی سکونتی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 165-182]

 • سعیدی منفرد، ساناز تبیین مؤلفه‌های کالبدی و عملکردی مؤثر بر عدالت فضایی در سکونتگاه‌های حاشیه‌ای* (مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 67-81]

ش

 • شریف نژاد، مجتبی بازشناسی عوامل مؤثر بر ادراک بصری شهروندان از فضاهای شهری (نمونه مورد مطالعه: محور تاریخی حافظ شیراز) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 49-66]

 • شیخ بهایی، امیر رضا تحلیل تطبیقی تأثیر فرهنگ دینی بر الگوهای روابط فضایی در خانه ( مطالعه موردی: خانه‌های مسلمان‌نشین و زرتشتی‌نشین شهر کرمان) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 135-150]

 • شیروانی مقدم، سوسن تبیین مؤلفه‌های کالبدی و عملکردی مؤثر بر عدالت فضایی در سکونتگاه‌های حاشیه‌ای* (مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 67-81]

ط

 • طاهر طلوع دل، محمد صادق تأثیر مؤلفه‌های معنایی، رفتاری و کالبدی حس مکان در رضایتمندی سکونتی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 165-182]

ع

 • عباسی پارام، الناز بررسی نقش مشارکت اجتماعات محلی در توسعه‌ پایدار اجتماعی شهرها (مطالعه موردی: محله‌ سنگلج تهران) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 101-117]

ف

 • فرامرزی اصل، مهسا بررسی نقش مشارکت اجتماعات محلی در توسعه‌ پایدار اجتماعی شهرها (مطالعه موردی: محله‌ سنگلج تهران) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 101-117]

ق

 • قبادیان، وحید ارزیابی متغیر‌های منطقه‌ای ساختمان‌های مسکونی در اقلیم گرم‌و خشک مبتنی بر تحلیل و مقایسه سامانه‌های ارزیابی پایدار [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 31-48]

 • قهرمان پور، علی بررسی و سنجش معیار‌های تأثیرگذار بر هویت کالبدی جداره‌های خیابان‌های شهری (مطالعه موردی:خیابان حافظ شیراز) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 119-133]

ک

 • کریمی، باقر بررسی و سنجش معیار‌های تأثیرگذار بر هویت کالبدی جداره‌های خیابان‌های شهری (مطالعه موردی:خیابان حافظ شیراز) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 119-133]

 • کشمیری، هادی بررسی و سنجش معیار‌های تأثیرگذار بر هویت کالبدی جداره‌های خیابان‌های شهری (مطالعه موردی:خیابان حافظ شیراز) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 119-133]

م

 • محمدی، مریم تدوین مدل بهینه‌ ارتباطات بین ‌فرهنگی با هدف قوام ‌بخشی به تجربه‌‌زیسته‌ کاربران در فضاهای عمومی چندفرهنگی معاصر (مطالعه موردی: خیابان سی تیر، تهران) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 81-99]

 • مفیدی شمیرانی، سید مجید ارزیابی متغیر‌های منطقه‌ای ساختمان‌های مسکونی در اقلیم گرم‌و خشک مبتنی بر تحلیل و مقایسه سامانه‌های ارزیابی پایدار [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 31-48]

 • منتظرالحجه، مهدی بازشناسی عوامل مؤثر بر ادراک بصری شهروندان از فضاهای شهری (نمونه مورد مطالعه: محور تاریخی حافظ شیراز) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 49-66]

 • مهدوی نژاد، محمدجواد رابطه حس تعلق به مکان و مشارکت در ارتقای سرمایه اجتماعی سکونتگاه‌های غیر رسمی (مطالعه موردی: ترک‌محله شهر ساری) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 15-29]

 • مهدی نژاد، جمال الدین تأثیر مؤلفه‌های معنایی، رفتاری و کالبدی حس مکان در رضایتمندی سکونتی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 165-182]

ی

 • یزدانفر، عباس بررسی اثرگذاری اجتماع‌پذیری بر شکل‌گیری پایداری و سرمایه اجتماعی در فضاهای باز دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه بوعلی سینا) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]

 • یگانه، منصور تحلیل تطبیقی تأثیر فرهنگ دینی بر الگوهای روابط فضایی در خانه ( مطالعه موردی: خانه‌های مسلمان‌نشین و زرتشتی‌نشین شهر کرمان) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 135-150]