معماری و شهرسازی پایدار (JSAUD) - اهداف و چشم انداز