معماری و شهرسازی پایدار (JSAUD) - راهنمای نویسندگان