معماری و شهرسازی پایدار (JSAUD) - واژه نامه اختصاصی