نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.

2 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22061/jsaud.2019.4715.1385

چکیده

رشد شهرنشینی و توسعه ناموزون فرم شهری، تشدید معضلات متعددی از جمله کاهش زیست‌پذیری ناشی از توسعه خودرومحور و به‌تبع آن کاهش قابلیت پیاده‌مداری را به‌همراه داشته است. در سالیان اخیر، توجه به حمل‌ونقل پایدار و قابلیت پیاده‌مداری به‌عنوان یکی از سیاست‌های آن، از سوی گردانندگان به‌جهت برون‌رفت از شرایط نامطلوب موجود موردتوجه قرار گرفته است. با توجه به مواجه بودن اثرات بلندمدت سیاست‌ها بر کاربری زمین و تاثیر بلندمدت آن‌ها بر پندارها و رفتارهای شهروندان، انتخاب سیاست‌های بهینه و پایش میزان اثرگذاری برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها جهت دستیابی به پایداری ضروری به‌نظر می‌رسد. در این مقاله تلاش گردیده با استفاده از مدل پویایی سیستم در محیط نرم‌افزار ونسیم، بخش حمل‌ونقل شهری و عوامل موثر بر آن در شهر مشهد به‌عنوان مورد مطالعاتی مدلسازی شود. به این‌ترتیب، پس از پرداخت و اعتبارسنجی مدل، نتایج 14 شاخص در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و حمل‌ونقلی در 5 سناریو با هدف مقایسه میزان اثرگذاری بلندمدت سیاست قابلیت پیاده‌مداری نسبت به سایر سیاست‌های حمل‌ونقل پایدار شهری بررسی گردیده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری حمل‌و‌نقل همگانی و شخصی و پس از آن، افزایش مطلوبیت سفر با حمل‌ونقل همگانی با میزان بهبود شاخص‌های پایداری به‌ترتیب 28 و 20 درصد نسبت به سناریوی عدم انجام کار، در مقایسه با سایر سناریوها دارای بیشترین اولویت می‌باشند. از سوی دیگر، سیاست‌های توسعه پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری به‌تنهایی و بدون تلفیق با سیستم یکپارچه حمل‌ونقلی، اثر کمتری در بهبود پایداری داشته و لازم است برنامه‌ریزی حمل‌ونقل پایدار بصورت توامان بادرنظرگیری ملاحظات مربوط به سیاست‌های پیاده‌مداری و قیمت‌گذاری انجام پذیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling the Impact of Walkability on Urban Sustainable Transportation Policies (Case Study: Mashhad Metropolis)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ostadi Jafari 1
  • M. Rafieean 2
  • Zahra Sadat Saeideh zarabadi 3

1 PhD student, Department of Civil, Architecture and Art, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Prof. of urban planning, department of urban Design, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares university, Tehran, Iran.

3 Associate prof. of urban planning, Department of Urban Development, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Art, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Urbanization and the uneven development of urban forms have exacerbated many problems, including reducing the livability of automotive development and walkability. In recent years, paying attention to sustainable transportation and walkability as one of its policies by managers has been addressed by the unfavorable conditions of urban development. Given the long-term effects of policies on land use and their long-term effects on citizens' attitudes and behaviors, choosing the optimal policies and monitoring the effectiveness of planning and policymaking to achieve sustainability seems necessary. In this paper, using the system dynamics model in the Vensim software environment, the urban transportation and its effective factors in Mashhad have been modeled as case studies. Thus, after calibrating and validating the model, the results of 14 indicators in the economic, social, and environmental and transport sectors in 5 scenarios were investigated with the aim of comparing the impact of long-term walkability policy on other sustainable urban transport policies. The results of this study indicate that public and private transport pricing and increased utility of public transport travel with 28% and 20% improvement in sustainability indicators, respectively, compared to other scenarios have the highest Are a priority. On the other hand, walking and cycling development policies alone and without connecting to an integrated transport system have a lesser effect on urban sustainability, and sustainable transport planning needs to be done in conjunction with the consideration of walkability and pricing policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walkability
  • sustainable transportation
  • system dynamics model
  • Policy Making
  • Mashhad