نشریه معماری و شهرسازی پایدار در حال انجام اقدامات و اصلاحاتی جهت بین المللی شدن و نمایه شدن در پایگاه های معتبر علمی چون Scopus  و WOS که امید است با همکاری تمامی عوامل مرتبط با نشریه، این امکان هر چه سریعتر مهیا شود.