سنجش میزان تاب‌آوری محلات تاریخی در برابر زلزله و راهکارهای ارتقاء آن نمونه موردی : محله سنگ‌سیاه شیراز
1. سنجش میزان تاب‌آوری محلات تاریخی در برابر زلزله و راهکارهای ارتقاء آن نمونه موردی : محله سنگ‌سیاه شیراز

نجما اسمعیل پور؛ گلبرگ حسینی؛ الهام حیدری هامانه

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 89-103

چکیده
  امروزه جوامع در تلاش برای دست­یابی به شرایطی هستند که در صورت وقوع بحران، بازگشت سریع آنها را به وضعیت پیش از بحران فراهم سازد. لذا در سال­های اخیر بر تاب­آوری به جای آسیب­پذیری تأکید می‌شود. با ...  بیشتر