نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

3 دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران.

10.22061/jsaud.2019.3652.1158

چکیده

رفتار انسان ها نقش مهمی در تعامل حرارتی آن ها با محیط دارد. لذا بررسی رفتار حرارتی در راستای دستیابی به آسایش حرارتی ضروری به نظر می رسد. هدف از این پژوهش، تبیین رفتارهای بهینه غیر معمارانه در راستای سازگاری حرارتی بیشتر بدن انسان با محیط است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز این پژوهش حال نگر، بر اساس روش تجربی و میدانی به روش پرسش نامه محقق ساخته از افراد ساکن در واحدهای آپارتمانی در شهر شیراز جمع آوری گردید و سپس با توصیف های تحلیلی، استنباطی و طبقه بندی آنها احکام لازم صادر گردید. با بررسی اولویت های رفتاری از طریق میانگین وزنی مشخص شد که در ماه های گرم، اولویت اول به روشن کردن پنکه یا کولر اختصاص دارد. می توان از تحلیل داده ها به این نتیجه رسید که هر فرد با انجام رفتاری حرارتی مناسب سعی می کند تا به هر نحو ممکن محدوده آسایش حرارتی را برای خویش مهیا کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of thermal behavior adaptability of apartment residents in Shiraz in order to achieve thermal comfort in warm months

نویسندگان [English]

  • Hamed Ayali 1
  • Hadi Keshmiri 2
  • Khosrow Movahed 3

1 PhD. student of Architecture, Department of Architecture, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran.

2 Assistant prof. of architecture, Department of Architecture , Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

3 Associate Prof. of architecture, Department of Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

Human behavior plays an important role in thermal interaction with the environment. Therefore, it is necessary to study thermal behavior in order to achieve thermal comfort. The purpose of this research is to explain optimal non-architectural behaviors in order to adapt more heat to the environment. Data requirements of this research were collected based on the experimental and field method by a researcher-made questionnaire from residents of apartment buildings in Shiraz. Then, the necessary descriptive, inferential and categorical descriptions were issued. By reviewing the behavioral priorities through the weighted average, it was found that in hot months, the first priority is to turn on the fan or cooler. It was also found that there is a significant relationship between the coverage ratio and the thermal assessment of individuals in hot months, which is the same in both male and female. It can be concluded from the data analysis that each person, by conducting a suitable thermal behavior, tries to provide in every way possible thermal comfort.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptability
  • thermal behavior
  • thermal comfort
  • Shiraz