نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری مؤسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان، گیلان، ایران

2 دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم صنعت ایران، تهران، ایران.

3 عضو هیأت علمی گروه معماری، موسسه آموزش عالی دیلمان،لاهیجان، ایران.

4 مدرس شهرسازی، موسسه آموزش عالی دیلمان، لاهیجان، ایران.

5 استادیار گروه معماری و شهرسازی واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

رشد جمعیت شهری و محدودیت  اراضی مناسب، وجود ساختمان­های مسکونی بلند مرتبه را اجتناب ناپذیر کرده است. اما برج­های مسکونی در مراحل مکان­یابی، طراحی و اجرا توجه بیشتری را می­طلبند. یکی از مسایل اصلی که در این برج ها به چشم می­خورد، کمرنگ بودن نقش قلمرو و حریم در جانمایی و طراحی بناست که سبب نزول شاخص­های پایداری محیطی و کیفیت زندگی ساکنان می­شود. هدف از انجام  این پژوهش، بررسی عوامل پیوستگی، عملکردی و کالبدی-فضایی، در قالب فرضیات و اولویت­بندی آن­ها به منظور پاسخ­گویی به چگونگی اثرگذاری قلمرو بر کیفیت زندگی ساکنان و سنجش جایگاه آن در طراحی برج های مسکونی و ارزیابی سایت مورد نظر در رشت است. روش تحقیق، به صورت ترکیبی شامل روش­های توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی است. بر مبنای جمعیت شهر رشت، از میان پرسشنامه­های صحیح پاسخ داده،  384 عدد مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل با نرم­افزار SPSS و سنجش نفوذپذیری و خوانایی، اتصالات بصری و همپیوندی نیز از طریق چیدمان فضایی صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که عوامل عملکردی با ضریب بتا 0.415، پیوستگی ساختمان (0.389) و عوامل کالبدی-فضایی (0.228)،  به ترتیب باید در ایجاد قلمرو در طراحی برج­های مسکونی لحاظ گردند. همچنین Space Syntax  نشان داد که محدوده­ مورد مطالعه، سطح متوسط قلمرو را داراست و امکان طراحی برج مسکونی در سایت با توجه به تحلیل دسترسی­ها، امنیت، همپیوندی و سایر معیارها که زیرمجموعه­ فرضیات هستند، فراهم است.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of territory structure in the design of residential towers aimed at improving quality of life: the case of Rasht

نویسندگان [English]

  • Matin Farzidi 1
  • Seyed Bagher Hosseini 2
  • Reza Parvizi 3
  • Maryam Daneshshakib 4
  • Mirsaeed Mousavi 5

1 MA. Student of d Architecture, Deylaman Institute of Higher Education, Gilan, Iran.

2 Associate Professor, Faculty Member of Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

3 Faculty member of architecture and art faculty, Deylaman higher education institute, Lahijan, Iran.

4 Lecturerof urban design at Deylaman Institute of Higher Education, Lahijan, Iran.

5 Assiatant Prof. of architecture and urban design at Tabriz branch, Azad Islamic uiversity. Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Urban population growth and proper land-use constraints have inevitably led to the existence of high-rise residential buildings. However, residential towers require more attention in planning, design and implementation phases. One of the main issues in these towers is the lack of a role of territory and privacy in the design and construction of the building which will reduce the indicators of environmental sustainability and quality of life for residents. The purpose of this research is to investigate the continuity, functional and physical-space factors, in the form of hypotheses and to prioritize them in order to realize how the territory influences the quality of life of residents and to assess its place in designing residential towers to evaluate the desired site in Gholipour, Rasht. The research method is a combination of descriptive-analytical methods and information gathering is in the form of documentary and fieldwork. Based on the population of Rasht, 384 of the questionnaires were answered correctly. Analysis was performed by SPSS, and evaluation of permeability and readability, visual connections and integration was performed through spatial arrangement. The results showed that functional factors with Beta coefficient of 0.415, building integrity (0.389) and physical-spatial factors (0.228) should be considered in creating the realm of residential towers design, respectively. Space Syntax also showed that the Gholipour district has an average territory level, and it is possible to design a residential tower on the site, with analysis of access, security, interconnection, and other metrics that are a subset of assumptions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • residential tower
  • domain
  • quality of life
  • Rasht