نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد طراحی شهری، گروه مهندسی شهرسازی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 استادیار گروه مهندسی شهرسازی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

10.22061/jsaud.2019.4000.1227

چکیده

هدف این پژوهش، ارزیابی عینی و ذهنی کیفیت های تاثیرگذار طراحی شهری بر فعالیت های فیزیکی ساکنان و تبیین رابطه بین این دو مجموعه از کیفیت ها در چهار محدوده مختلف سنندج که از خصوصیات مورفولوژیک یکسانی برخوردار نیستند، می باشد. پژوهشگران براین باورند که محیط مصنوع نقش تعین کننده ای در تسهیل و یا محدود نمودن فعالیت های فیزیکی ایفا می نماید. جمع آوری داده های ذهنی نظیر اطلاعات خود گزارش شده ساکنین در رابطه با سطح سلامت، فعالیت های فیزیکی و ادراک از محیط محل سکونتشان با استفاده از پرسشنامه، از میان 421 نفر از ساکنین گردآوری شده است. در روش عینی نیز جمع آوری اطلاعات متناسب با فاکتورهای مورد بررسی، با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه شدند. برای تحلیل روابط بین محیط عینی و ادراک شده با فعالیت های فیزیکی، از نرم افزار SPSS استفاده و با تحلیل رگرسیون خطی، روابط بین متغیرها مشخص گردید. برای بررسی میزان فعالیت های فیزیکی و تفاوت آنها در سطح محلات مورد مطالعه، از آزمون واریانس بهره گرفته شد. در مرحله بعدی پژوهش، شاخص های پیاده مداری Walkability index و walk score با استفاده از داده های عینی محاسبه گردید و سپس با استفاده از نرم افزار Amos ارتباط و تاثیرگذاری بین متغیرها با تحلیل عاملی مشخص گردید. نتایج بدست آمده نشان داده است که کیفیت های عینی ارتباط معنی داری با فعالیت های فیزیکی ساکنان ندارد، بلکه این کیفیت ها با تاثیرگذاری بر کیفیت های ذهنی به عنوان متغیر میانجی، فعالیت های فیزیکی را تحت تاثیر قرار میدهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Built Environment in Urban Sustainability, With Special Emphasis on Residential Neighborhood Walkability, Case Study: Sanandaj City.

نویسندگان [English]

  • Nassim Hoorijani 1
  • Farzin Charehjoo 2

1 Master of Urban Design, Department of Urban Planning and Design, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

2 Assistant professor, Department of Urban Planning and Design, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

چکیده [English]

The main goal of this research is objective and subjective evaluation of effective qualities of urban design on individual physical activity and the relationship between these two sets of qualities in four different neighborhoods of Sanandaj, which have different morphological characteristics. Recent researches show that built environment design plays an important role in facilitating or limiting physical activity. Subjective data on self-reported information about health, daily physical activity and people’s perceptions of their neighborhood environment were collected among 421 of the resident’s using a questionnaire. In the objective method, information gathered in accordance with the investigated factors provided using the GIS (Geographic Information System). SPSS software version 25 was used to analyze and explain the relationship between objective and perceived environment with physical activity. relations between variables were determined by linear regression. In the next step, the walkability index and walk score were calculated using objective data. Finally, the relationship between variables was determined by utilizing factor analysis in AMOS software. Through various statistical methods, this study found that objective qualities did not have a significant relationship with physical activity of residents, but these qualities affect subjective qualities as a mediator variable that directly influences physical activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Objective and Subjective Measures
  • Geographic Information System
  • Physical Activity
  • Sanandaj City