نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد طراحی شهری، گروه مهندسی شهرسازی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 استادیار گروه مهندسی شهرسازی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

تحولات اخیر در زندگی شهری نظیر افزایش روبه رشد وسایل نقلیه شخصی و اثرات نامطلوب زیست­محیطی، کم تحرکی فیزیکی و پیامدهای ناشی از آن، نگرانی جامعه جهانی را نسبت به سلامت شهروندان به عنوان مؤلفه اصلی توسعه پایدار پدید آورده است. هدف این پژوهش، ارزیابی عینی و ذهنی کیفیت­های پیاده­مداری محیطی بر فعالیت­های فیزیکی ساکنان، به ویژه پیاده­روی به عنوان پایدارترین فرم جابه­جایی و حمل­ونقل و تبیین رابطه بین این دو مجموعه از کیفیت­ها در چهار محدوده مختلف سنندج است. داده­های ذهنی در رابطه با سطح سلامت، فعالیت­های فیزیکی و ادراک از محیط محل سکونت با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. در روش عینی، جمع­آوری اطلاعات متناسب با عوامل مورد بررسی، با بهره­گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شد. برای تحلیل روابط بین محیط ادراک شده با فعالیت­های فیزیکی و تعیین روابط بین متغیرها از نرم­افزار SPSS استفاده شده است. داده­های عینی نیز با استفاده لایه کاربری اراضی و شبکه معابر توسط GIS محاسبه شد. داده­های به­دست آمده در شاخص­های walkability index و  Smartraq وارد و سطح پیاده مداری عینی محیط محدوده­ها محاسبه شده است، به این ترتیب اولویت اعتبار شاخص­های ذهنی و عینی مشخص می­شود. بر اساس امتیاز حاصل از داده­های عینی توسط هر دودسته شاخص­های پیاده­مداری هر یک از محدوده­ها امتیاز بندی شده و تحت عنوان محدوده­های خیلی پیاده­مدار تا ضعیف طبقه­بندی شده­ است. در مرحله پایانی پژوهش، با استفاده از تحلیل عاملی در نرم­افزار Amos روابط و تأثیرگذاری متغیرهای مورد بررسی مشخص شده است. نتایج این پژوهش نشان داده که برخلاف تأثیرپذیری فعالیت­های فیزیکی از پیاده­مداری عینی محیط، این کیفیات ارتباط چشم­گیری با فعالیت­های فیزیکی ساکنان نداشته، بلکه با تأثیرگذاری بر کیفیت­های ذهنی، به عنوان متغیر میانجی، فعالیت­های فیزیکی را تحت تأثیر قرار می­دهد.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Built Environment in Urban Sustainability, With Special Emphasis on Residential Neighborhood Walkability, Case Study: Sanandaj City

نویسندگان [English]

  • Nassim Hoorijani 1
  • Farzin Charehjoo 2

1 Master of Urban Design, Department of Urban Planning and Design, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

2 Assistant professor, Department of Urban Planning and Design, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

چکیده [English]

the shrine of the Holy Imams (PBUH) and the Imamzadeh is a spiritual place for worship and knowledge. Space creativity in meeting individual and collective needs in the courtyard, dome, and shabestaans of religious buildings are observable. The creative intervention in expanding the landscape, the interconnection of space and the space openness has made the sociability and the feeling of being together of believers. Valuing Islam to society, being together and displaying this blessed congregation led to paying attention to the Friday prayer and Mosalla. This paper introduced the evolution of space patterns in the courtyard, shabestaan and dome of some mosques and schools by combining analytical and interpretive methods and a continuous and readable space was formed in the form of open and semi-open courtyards and joints from the north to the south courtyard and surveying and drawing maps of the development plan of Abdul- Azim’s (PBUH) holy shrine indicated that a continuous and readable space is formed in the form of open and semi-open courtyards and joints from the north to the south courtyard and Mosalla’s space in the development plan by placing the index elements on the yard and through interconnecting the scenes. Other courtyards around the dome of the holy shrines of Imamzadeh were interconnected through the hallway joint. The architect designed three courtyards directly connected to the shrine of Imamzadeh and created a spiritual and exhilarating atmosphere by continuing to utilize the neighborhoods patterns of shabestaans with courtyards and strived to provide people with greater levels of understanding of space and a sense of presence in the community by promoting creativity in space efficiency. Masjid-e Imam in Isfahan and the courtyard of Mosalla in the micro-pattern reached more space openness in connecting to the porch and the courtyard attached to the apron. It expands a space continuity in Mosalla’s interior space and a unit space on the ceiling of the domed cross jointly and equally, and the shabestaan attached to. Space openness alongside space continuity is made dynamics as one of the most important parts of visual experience in dome space in order to create a perceptual and visual balance and caused the exhilaration of users. The shrine’s Mosalla is responsive to individual worship with certain privacy and to a social place with fluidity and space flexibility. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • Creativity
  • Space Openness
  • Socialization
  • Continuity
  • Courtyard
  • Dome