نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه شهرسازی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 استادیار، گروه شهرسازی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

در دو دهه اخیر، مسأله امنیت در فضاهای شهری، دغدغه مهم مدیران و برنامه­ریزان بوده است. عدم توجه به امنیت انسان در فضاهای جمعی، نه تنها او را از رسیدن به نیازهای بالاتر باز می­دارد، بلکه کاهش تعاملات اجتماعی و خالی ماندن فضاهای عمومی را در پی خواهد داشت. هدف از این مقاله دست­یابی به عوامل افزایش امنیت در خیابان جهت ارتقا تعاملات اجتماعی معلولین جسمی - حرکتی  است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات و داده­ها از طریق پرسشنامه و روش میدانی گردآوری شده است. گروه هدف در پژوهش، معلولین جسمی - حرکتی خیابان طبرسی مشهد هستند. نمونه­گیری به روش تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران در میان 293 نفر از افراد، انجام شده است. تحلیل داده­ها از طریق تحلیل عاملی توسط نرم­افزار SPSS و PLS انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که برنامه­ریزی مؤثر، تغییرات در محیط کالبدی، فعال بودن فضا و افزایش فعالیت­های شبانه­روزی، روشنایی و کمک به خوانایی در خیابان، سبب افزایش امنیت خواهد شد چرا که بالا بودن تعداد ناظران در فضا موجب کاهش فعالیت­های مجرمانه و افزایش تعاملات بین مردم و معلولین جسمی - حرکتی می­شود.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the factors for promoting security for s Social interactions of the disabled

نویسندگان [English]

  • Zahra Akbari Oghaz 1
  • Toktam Hanaee 2

1 MA. of urban planning, Department of urbanism, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

2 Assiatant Prof. of urban planning, Department of urbanism, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

In the past two decades, security problem in urban areas has been the preoccupation of the managers. Not paying attention to man’s security in public places, not only hinders prosperity, but also decreases the social relations and ends in empty public places. The purpose of this study is to achieve higher security standards in streets for the disabled to have higher social relations. This is an applied study. The method of the study is descriptive and analytic. The data and inputs have been collected by questionnaire and field study. The target group in the study is the disabled people in Tabarsi Street in Mashhad. Using Cochran’s Formula, random sampling was utilized. The participants completed 293 questionnaires. The data was analyzed through factor analysis with SPSS and PLS software. The results show that effective planning, change in physical environment, active space and increasing day and night activities in the street, light and increased access can have security in the space, because increased observers in the space decreases criminal activities and increases social cooperation between ordinary people and the disabled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • city streets
  • disabled
  • Mashhad
  • Security
  • social cooperation