نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه شهرسازی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 استادیار، گروه شهرسازی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

10.22061/jsaud.2019.4205.1273

چکیده

در دو دهه اخیر، مسئله امنیت در فضاهای شهری، دغدغه مهم مدیران و برنامه ریزان بوده است.عدم توجه به امنیت انسان در فضاهای جمعی، نه تنها او را از رسیدن به نیازهای بالاتر باز میدارد، بلکه کاهش تعاملات اجتماعی و خالی ماندن فضاهای عمومی را در پی خواهد داشت .هدف از این مقاله دستیابی به عوامل افزایش امنیت در خیابان جهت ارتقا تعاملات اجتماعی معلولین جسمی - حرکتی است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع توصیفی -تحلیلی است. اطلاعات و داده ها از طریق پرسشنامه و روش میدانی گردآوری شده است. گروه هدف در پژوهش معلولین جسمی - حرکتی خیابان طبرسی مشهد می باشند. نمونه گیری به روش تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران در میان 293 نفر از افراد تکمیل شده است.تحلیل داده ها از طریق تحلیل عاملی توسط نرم افزارSPSS و PLS انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که برنامه ریزی موثر، تغییرات در محیط کالبدی، فعال بودن فضا و افزایش فعالیت های شبانه روزی، روشنایی و کمک به خوانایی در خیابان، سبب افزایش امنیت خواهد شد چرا که بالا بودن تعداد ناظران در فضا موجب کاهش فعالیت های مجرمانه و افزایش تعاملات بین مردم و معلولین جسمی - حرکتی می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Clearing The Factors for Increasing Security for Higher Social Relationship of Disabled

نویسندگان [English]

  • Zahra Akbari Oghaz 1
  • Toktam Hanaee 2

1 MA. of urban planning, Department of urbanism, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

2 Assiatant Prof. of urban planning, Department of urbanism, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

In two decades, security problem in urban space, has been the mental disturbance of the managers. Not paying attention to man’s security in public places, not only puts obstacle for reaching to prosperity, but also it decreases the social relations and finally it causes empty public places. The goal of this study is to achieving higher security factors in streets for disabled to have higher social relations. Based on the goal the method of the study operational and based on the kind it is descriptive and analytic. The data and inputs have been collected by questionnaire and field study. The target group in the study is disabled people in TABARSI street in Mashhad. Using Cochran’s Formula, accidental sampling was completed for 293 of these people. Data analysis via agent analysis is analyzed with SPSS and PLS software. The study results show that effective planning, change in physical environment, active space and increasing day and night activities in the street, light and increased access we can have security in the space, because increased observers in the space decreases criminal activities and increases social cooperation between the people and disabled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • city streets
  • disabled
  • Mashhad
  • Security
  • social cooperation