نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، واحد هشتگرد، دانشگاه آزاد اسلامی، هشتگرد، ایران.

2 دکترای معماری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

3 هیأت علمی موسسه آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفائی آئین کمال ارومیه، ارومیه، ایران.

10.22061/jsaud.2019.3636.1155

چکیده

یکی از ابعاد مهم توسعه پایدار، پایداری اجتماعی است. درواقع می‌توان این‌گونه بیان کرد که توسعه پایدار، برخاسته از پایداری اجتماعی است. با توجه به پیچیدگی مسائل شهری دوران معاصر، توجه به جنبه‌های اجتماعی محله‌های شهری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. زمانی که این عوامل در یک محله از بین روند، پایداری اجتماعی محله را به مخاطره می‌اندازند؛ به‌صورتی که در محلات مسکونی جدید، اکثر ویژگی‌های موجود در محلات قدیم از بین رفته و همزیستی‌های اجتماعی و اقتصادی مردم، جایگزین هم‌نشینی‌های قومی – مذهبی و همگونی‌های کلیه شئون زندگی اجتماعی گردیده است. لذا هدف از پژوهش حاضر، شناخت و ارزیابی کمی مؤلفه‌های پایداری اجتماعی به‌صورت تطبیقی در محله‌های قدیم و جدید شهر هشتگرد می‌باشد. روش تحقیق مورداستفاده از نوع توصیفی – تحلیلی می‌باشد.در گرداوری اطلاعات نیز در مرحله اول با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی شناخت معیار ها حاصل شد. در مرحله دوم نیز به‌صورت میدانی، محدوده‌های موردمطالعه با استفاده از معیارهای به‌دست‌آمده مورد ارزیابی قرار گرفت. برای شناخت معیارهای اساسی در این تحقیق از روش دلفی فازی و برای ارزیابی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارائه‌شده و ارزیابی جامعه موردمطالعه، تکنیک تحلیل شبکه به کار گرفته‌شده است. با استفاده از روش دلفی فازی، پنج معیار از هفت معیار موردمطالعه شامل: "فعالیت پذیری" ، "هویت مندی" ، "امنیت" ، "عدالت فضایی" و "انسجام کالبدی و فضایی" به‌عنوان معیارهای اساسی انتخاب شدند. نتایج حاصل تحلیل شبکه نشان داد که معیارهای "تنوع فعالیتی" با وزن (139/0)، " نشانه‌های شهری" با وزن (107/0)دارای بیشترین اهمیت در دستیابی به پایداری اجتماعی از دیدگاه خبرگان بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Physical Components of Social Sustainability in Old and New Towns (Case Study: Old and New Town of Hashtgerd)

نویسندگان [English]

  • mohammad behzadpour 1
  • A. Karbalaee 2
  • B. Montazer 3

1 Assistant Prof. of Architecture Department, Hashtgerd Branch, Islamic Azad University, Hashtgerd, Iran.

2 PhD. of Architecture, Young Researchers and Elite Club, Qazvin Branch, Islamic Azad University Qazvin, Iran.

3 Faculty Member of Aeen Kamal Institute of Higher Education, Urmia, Iran.

چکیده [English]

One of the important dimensions of sustainable development is social sustainability. Indeed, it can be argued that sustainable development derives from social sustainability. Given the complexity of contemporary urban issues, attention to social aspects of urban neighborhoods is indispensable. When these factors disappear in a neighborhood, the social stability of the neighborhood is compromised; in new neighborhoods, most of the features of old neighborhoods have disappeared and the social and economic coexistence of people is replaced by ethnic-religious affiliations and the homogeneities of all have become social life. Therefore, the purpose of this study was to identify and evaluate quantitatively the components of social sustainability in the old and new neighborhoods of Hashtgerd in a comparative way. The research method used is descriptive-analytic. In the collection of information, in the first stage, Criteria were recognized by using library and documentary studies. In the second stage, as a field study, the studied areas were evaluated using the obtained criteria. Fuzzy Delphi method has been used to understand the fundamental criteria in this research and the Network Analysis technique has been used to evaluate and prioritize the provided indicators and evaluate the community surveyed. Using the Fuzzy Delphi method, five criteria out of seven criteria including "activity", "identity", "security", "spatial justice" and "physical and spatial coherence" were selected as the basic criteria. The results of the network analysis indicated that the "activity diversification" (0.139), "urban signs" (0.17) were the most important in achieving social sustainability from the viewpoint of experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • Social Sustainability
  • Hashtgerd new town
  • Hashtgerd old town
  • Fuzzy Delphi method