نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، کارگاه طراحی معماری، مدلسازی و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار گروه معماری، کارگاه طراحی معماری، مدلسازی و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

موضوع مقاله بررسی و تحلیل همگنی و توزیع­پذیری خانه­ها و تأثیر آن بر ارتباط ریزفضاها با یکدیگر با هدف شناخت و تحلیل نقش آن­ها در روابط اجتماعی خانه­های سنتی به ­منظور استفاده از الگوهای حاکم بر آنها در مسکن معاصر است. این مطالعه بر اساس نظریه پیکره­بندی فضا صورت گرفته ­است. بررسی اجزای تشکیل­دهنده­ خانه­ها و عوامل شکل­گیری ساختاری فضاها و ارتباط آنها با دیگر فضاها، رهیافتی برای دست­یابی به تأثیر روابط فضایی در شکل­گیری روابط اجتماعی در خانه­هاست. شناخت عوامل و مؤلفه­های مؤثر بر میزان همگنی و توزیع­پذیری با استفاده از ضریب افتراق یکی از مهمترین مؤلفه­ها در این خصوص است. خانه­های دوره قاجار کاشان و تحلیل تطبیقی این الگوها متناسب با نیازها و الزامات مسکن امروزی مبنای این مطالعه است. روش به­ کار رفته در این پژوهش، ترکیبی از روش­های تفسیری- تاریخی با تکنیک تحلیل محتوا و استدلال منطقی است. با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای، مطالعات تاریخی صورت گرفته و شبیه­سازی به وسیله­ نرم­افزار گرسهاپر و پلاگین اسپیس سینتکس و نرم­افزار دپث مپ و تحلیل گراف­های توجیهی برای 19 نمونه از خانه­های دوره قاجار کاشان که به­ صورت خوشه­ای هدفمند انتخاب شده­اند، استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد میزان نفوذپدیری، انتظام فضایی و قرارگیری هر فضا در عمق مشخص، ارتباط مستقیم با نحوه­ روابط اجتماعی و رفتاری است. همچنین تمام خانه­های سنتی بررسی شده دارای همگنی و توزیع­پذیری بالا و مطلوبی در چیدمان فضایی است. خانه­هایی که هر چهار عرصه عمومی، نیمه­عمومی، نیمه­خصوصی و خصوصی را داشته و ریزفضاهای دارای عمق و هم­پیوندی مناسب این حریم­ها باشند و نیز همگنی و توزیع­پذیری مناسب این حریم­ها را در بر داشته باشند، دارای همگنی و ضریب افتراق بالاتری هستند.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of homogeneity and disreputability of the social sustainability in Persian traditional house: the case of Kashan

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Zarei 1
  • Mansour Yeganeh 2

1 Tarbiat Modares UniversiPhd Student of Architecture, Architecture Department, Architectural Design, Modelling and Fabrication Studio, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

2 Assistant Prof. of Architecture, architectural Design, Modelling and Fabrication Studio, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This article analyzes the homogeneity and distribution of houses and its impact on the relationship between spaces with each other with the aim of identifying and analyzing their roles in the social relationship of traditional houses in order to use their dominant patterns in contemporary houses. The study is based on the theory of space configuration that is about the component of houses and the space relationship with other spaces is an approach to achieve the effect of spatial relationships in the social relations in houses. Identifying the factors effect on the homogeneity and disreputability using the difference factor is one of the most important components in this study. The method of this research is a combination of interpretive historical method with content analysis and logical reasoning techniques. Library studies, historical studies and simulation by using Grasshopper software with Space syntax plug-in, Depth map software and analysis the G-graph of 19 samples of Qajar houses in Kashan were utilized. The result shows that the amount of spatial regulation and the location of each space in determined depth have direct relations with social behavior. Also all of the studies traditional houses have high homogeneity and distribution in spatial configuration. Houses that have all public, semi-public, semi-private and private areas and appropriate relations between these areas have high homogeneity and differential factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial configuration
  • Space homogeneity
  • Difference factor
  • The traditional houses of Kashan