نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

3 دانشیار معماری، دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

خیرگی یک مسأله رایج در ساختمان­های مدرن دارای نماهای وسیع شیشه­ای است که نه تنها تأثیرات منفی بر روی آسایش ساکنان دارد،  بلکه می­تواند عملکرد افراد را نیز مختل کند. در محیط­های آموزشی، به دلیل میزان بالای فعالیت­های بصری که در اکثر موارد در طول روز انجام می­شود، توجه به مسأله خیرگی اهمیت بالایی دارد. هدف این پژوهش ارائه الگوهای مناسب جهت بهینه سازی بازشوها از لحاظ خیرگی در ساختمان­های آموزشی اقلیم گرم­وخشک ایران است.
 به منظور انجام پژوهش بعد از تعیین مدل، پارامترهای رادیانس، اطلاعات آب­وهوایی و اعتبار سنجی نرم­افزار، زمان­های بحرانی خیرگی در یک نقطه مشخص تعیین شد. در ادامه اولویت تأثیر هر کدام از پارامترها با ثابت نگه داشتن سایر پارامترها تعیین شد. سپس با استفاده از شبیه­سازی، ترکیب پارامترهای متفاوت کالبدی پنجره در درصدها و ابعاد مختلف مورد توجه قرار گرفت. شاخصه­های کالبدی مورد استفاده در این پژوهش شامل نسبت پنجره به دیوار، طول سایه­بان، موقعیت ناظر، میزان عبور بصری پنجره و درصد شیشه­های رنگی بود.
در مجموع 4800 حالت متفاوت ترکیب پارامترها به دست آمد. نتایج نشان می­دهد تنها در حالت نسبت پنجره به دیوار 30 درصد با تغییرات سایر فاکتورها، بازه مطلوب خیرگی تأمین می­شود. بنابراین تغییر در مؤلفه­های کالبدی پنجره به تنهایی، عملکرد مناسبی در جلوگیری از خیرگی در فضا ندارد. یکی از راهکارهای مناسب در این زمینه، استفاده از قفسه­های نوری است. با حذف مؤلفه شیشه­های رنگی و افزودن دو متغیر طول قفسه و فاصله آن تا لبه بالایی پنجره، 6000 حالت متفاوت ترکیب به دست آمد. استفاده از این روش در نسبت­های پنجره به دیوار کمتر از 60 درصد، موجب کاهش میزان خیرگی به صورت نامحسوس می­شود.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Windows optimization based on the glare performance in educational building of Iran hot and dry climate

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Khanmohamadi 1
  • Mahbubeh Pourahmadi 2
  • Farhang Mozaffar 3

1 Associate Prof. of faculty of architecture, Iran university of science and technology.

2 PhD. student of architecture, faculty of architecture, Iran university of science and technology.

3 Associate Prof. of faculty of architecture, Iran university of science and technology

چکیده [English]

: Discomfort glare is a common problem in modern buildings with vast glasses which have a negative effect on the comfort of the inhabitants. The purpose of this research is to provide suitable patterns for optimizing the windows based on glare in educational buildings of Iran hot and dry climate. In order to conduct the research, critical times of glare were obtained using simulation. Then the combination of different factors was considered. The results show that only in the case of window to wall ratio of 30% with changing other factors, the desired glare interval is obtained and in other cases the results are not desirable. Therefore, the change in the physical characteristics of the window alone does not have the proper function of preventing glare. One of the best techniques in this field is to use light shelves. Using this technique in the window-to-wall ratio less than 60% reduces the amount of glare to imperceptible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discomfort Glare
  • Daylight
  • Educational Buildings
  • Physical Parameters of Windows