نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

3 دانشیار معماری، دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

10.22061/jsaud.2019.4362.1302

چکیده

خیرگی یک مسأله رایج در ساختمان­های مدرن دارای نماهای وسیع شیشه­ای است که نه تنها تأثیرات منفی بر روی آسایش ساکنان دارد،  بلکه می­تواند عملکرد افراد را نیز مختل کند. در محیط­های آموزشی، به دلیل میزان بالای فعالیت­های بصری که در اکثر موارد در طول روز انجام می­شود، توجه به مسأله خیرگی اهمیت بالایی دارد. هدف این پژوهش ارائه الگوهای مناسب جهت بهینه سازی بازشوها از لحاظ خیرگی در ساختمان­های آموزشی اقلیم گرم­وخشک ایران است.
 به منظور انجام پژوهش بعد از تعیین مدل، پارامترهای رادیانس، اطلاعات آب­وهوایی و اعتبار سنجی نرم­افزار، زمان­های بحرانی خیرگی در یک نقطه مشخص تعیین شد. در ادامه اولویت تأثیر هر کدام از پارامترها با ثابت نگه داشتن سایر پارامترها تعیین شد. سپس با استفاده از شبیه­سازی، ترکیب پارامترهای متفاوت کالبدی پنجره در درصدها و ابعاد مختلف مورد توجه قرار گرفت. شاخصه­های کالبدی مورد استفاده در این پژوهش شامل نسبت پنجره به دیوار، طول سایه­بان، موقعیت ناظر، میزان عبور بصری پنجره و درصد شیشه­های رنگی بود.
در مجموع 4800 حالت متفاوت ترکیب پارامترها به دست آمد. نتایج نشان می­دهد تنها در حالت نسبت پنجره به دیوار 30 درصد با تغییرات سایر فاکتورها، بازه مطلوب خیرگی تأمین می­شود. بنابراین تغییر در مؤلفه­های کالبدی پنجره به تنهایی، عملکرد مناسبی در جلوگیری از خیرگی در فضا ندارد. یکی از راهکارهای مناسب در این زمینه، استفاده از قفسه­های نوری است. با حذف مؤلفه شیشه­های رنگی و افزودن دو متغیر طول قفسه و فاصله آن تا لبه بالایی پنجره، 6000 حالت متفاوت ترکیب به دست آمد. استفاده از این روش در نسبت­های پنجره به دیوار کمتر از 60 درصد، موجب کاهش میزان خیرگی به صورت نامحسوس می­شود.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Windows optimization based on the glare performance in educational building of Iran hot and dry climate

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Khanmohamadi 1
  • Mahbubeh Pourahmadi 2
  • Farhang Mozaffar 3

1 Associate Prof. of faculty of architecture, Iran university of science and technology.

2 PhD. student of architecture, faculty of architecture, Iran university of science and technology.

3 Associate Prof. of faculty of architecture, Iran university of science and technology

چکیده [English]

Glare is one important factor affecting the level of visual comfort and the quality of light in the spaces.
The purpose of this study is to provide suitable models for optimizing windows in educational building of Iran hot and dry climate. In educational buildings in terms of space performance, glare is a significant issue that can have an impact on education.
after determining the model, radiance parameters, climatic data and software validation, critical times of glare were determined at a specified point. Priority of the effect of each parameter was determined by keeping the other parameters constant. Then, using simulation, the combination of different physical parameters of the window in different percentages and dimensions was considered. Physical characteristics used in this study included window-to-wall ratio, shading length, observer position, window visibility, and percentage of colored glass.
A total of 4800 different state combinations of parameters were obtained. The results show that only when the window-to-wall ratio is 30% by the variation of other factors, glare is unperceptible. Therefore, the change in the physical components of the window alone does not have the proper function of preventing glare in space. One of the proper solutions in this field is the use of lightshelves. By removing the colored glass component and adding two variables, length of lightshelves and distance to the top edge of the window, 6000 different state of composition were obtained. Using this technique at window-to-wall ratios of less than 60 percent, glare will be unperceptible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discomfort Glare
  • Day Lighting
  • Educational Buildings
  • Physical Characters of Windows