نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده عمران، معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشیار، دانشکده عمران، معماری و هنر، گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

رشد شهرنشینی و توسعه ناموزون فرم شهری، تشدید معضلات متعددی از جمله کاهش زیست­پذیری ناشی از توسعه خودرومحور و به ­تبع آن کاهش قابلیت پیاده­مداری را به ­همراه داشته است. در سالیان اخیر، توجه به حمل­ونقل پایدار و قابلیت پیاده­مداری به ­عنوان یکی از سیاست­های آن، از سوی گردانندگان به ­جهت برون­رفت از شرایط نامطلوب موجود مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به مواجه بودن اثرات بلندمدت سیاست‌ها بر کاربری زمین و تأثیر بلندمدت آن‌ها بر پندارها و رفتارهای شهروندان، انتخاب سیاست­های بهینه و پایش میزان اثرگذاری برنامه­ریزی­ها و سیاست­گذاری­ها جهت دست­یابی به پایداری، ضروری به­ نظر می­رسد. در این مقاله تلاش شد با استفاده از مدل پویایی سیستم در محیط نرم­افزار ونسیم، بخش حمل­ونقل شهری و عوامل مؤثر بر آن در شهر مشهد به­ عنوان مورد مطالعاتی مدل­سازی شود. به این­ ترتیب، پس از پرداخت و اعتبارسنجی مدل، نتایج 14 شاخص در بخش­های اقتصادی، اجتماعی، زیست­محیطی و حمل­ونقلی در 5 سناریو با هدف مقایسه میزان اثرگذاری بلندمدت سیاست قابلیت پیاده­مداری نسبت به سایر سیاست­های حمل­ونقل پایدار شهری بررسی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که قیمت­گذاری حمل­و­نقل همگانی و شخصی و پس از آن، افزایش مطلوبیت سفر با حمل­ونقل همگانی با میزان بهبود شاخص­های پایداری به ­ترتیب 28 و 20 درصد نسبت به سناریوی عدم انجام کار، در مقایسه با سایر سناریوها دارای بیشترین اولویت است. از سوی دیگر، سیاست­های توسعه پیاده­روی و دوچرخه­سواری به ­تنهایی و بدون تلفیق با سیستم یکپارچه حمل­ونقلی، اثر کمتری در بهبود پایداری داشته و لازم است برنامه­ریزی حمل­ونقل پایدار به صورت توامان با در نظرگیری ملاحظات مربوط به سیاست­های پیاده­مداری و قیمت­گذاری انجام گیرد. 

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling the impact of walk ability on urban sustainable transportation policies: the case of Mashhad metropolis

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ostadi jafari 1
  • Mojtaba Rafieian 2
  • Zahra Sadat Saeideh zarabadi 3

1 PhD. Student, Department of Civil, Architecture and Art, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Prof. of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture,T.M.U., Tehran, Iran.

3 Associate Prof. of Urban Planning, Department of Civil, Architecture and Art, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Urbanization and the uneven development of urban forms have exacerbated many problems, including reducing the livability of automotive development and walkability. In recent years, paying attention to sustainable transportation and walkability as one of its policies has been addressed by the unfavorable conditions of urban development. Given the long-term effects of policies on land use and their long-term effects on citizens' attitudes and behaviors, choosing the optimal policies and monitoring the effectiveness of planning and policymaking to achieve sustainability seems necessary. In this paper, using the system dynamics model in the Vensim software environment, the urban transportation and its effective factors in Mashhad have been modeled as case studies. Thus, after calibrating and validating the model, the results of 14 indicators in the economic, social, and environmental and transport sectors in 5 scenarios were investigated with the aim of comparing the impact of long-term walkability policy on other sustainable urban transport policies. The results of this study indicate that public and private transport pricing and increased utility of public transport with 28% and 20% improvement in sustainability indicators, respectively. Compared to other scenarios have the highest  priority. On the other hand, walking and cycling development policies alone and without connecting to an integrated transport system have less effect on urban sustainability, and sustainable transport planning needs to be done in conjunction with the consideration of walkability and pricing policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walk ability
  • sustainable transportation
  • system dynamics model
  • Policy Making
  • Mashhad