نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، گروه معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

چکیده

با توجه به رشد جمعیت، افزایش شهرنشینی، ساختمان های پر مصرف انرژی در مراکز شهری کشورهای در حال توسعه قرار دارند. از این رو نیاز به افزایش بهره وری انرژی ساختمان ها از طریق استفاده منسجم از طراحی فعال و غیر فعال خورشیدی برای راهبردهای کاهش مصرف انرژی، افزایش بهره وری تجهیزات و استفاده از انرژی های تجدید پذیر، تبدیل انرژی تجدیدپذیر به انرژی حرارتی یا الکتریسیته، اولین گام لازم برای اعمال ترکیب استراتژی های طراحی فعال و غیر فعال است. استراتژی‌های طراحی غیر فعال یکی از موثرترین و ارزان ترین روش‌های کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها هستند. در این مطالعه به بررسی میزان مصرف انرژی ساختمان از نقطه نظر طراحی غیر فعال در مقیاس بلوک شهری و در مقیاس بنا پرداخته شده است، و به مرور اصلی ترین شاخص های موثر در مصرف انرژی ساختمان و پارامترهای فرمی تاثیر گذار بر جذب انرژی خورشیدی از دیدگاه پژوهشگران متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. شناخت دقیق و بررسی شاخص ها و پارامترهای تاثیر گذار بر مصرف انرژی این امکان را به طراحان و معماران میدهد که در مراحل اولیه طراحی با دقتی بیشتر و دیدی تاثیر گذارتر در زمینه مصرف انرژی ساختمان به ارزیابی و طراحی غیر فعال ساختمان بپردازند. در این مقاله مکان قرارگیری توده ساختمان درون سایت در شش حالت کلی در اقلیم شهر تهران مورد بررسی قرار می گیرد. پس از مدلسازی در نرم افزار دیزاین بیلدر، میزان مصرف انرژی و جذب انرژی خورشیدی در مدل ها و در سه جهت گیری مورد ارزیابی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of the Impact of Urban Block Form on Energy Demand and Solar Access

نویسندگان [English]

  • Haniyeh Sanaieian 1
  • Seyedeh Fatemeh Ghorabi 2

1 Assistance Professor, Iran University of Science and Technology (IUST), School of Architecture and Environmental Design, Tehran, Iran.

2 Student of MA. of architecture in Yazd branch, Azad Islamic University, Yazd, Iran.

چکیده [English]

About 40% of energy is consumed around the world in buildings. Due to population growth, urbanization, most energy-efficient buildings are located in urban centers of developing countries. Hence, the need to increase the energy efficiency of buildings through the coherent use of active and passive design for energy efficiency strategies, increased energy efficiency of equipment and the use of renewable energy, the conversion of renewable energy to thermal energy or electricity, the first The necessary step to combine active and inactive design strategies. Inactive design strategies are one of the most effective and inexpensive ways to reduce energy consumption in buildings. In this study, the energy consumption of buildings has been considered from the point of view of passive design on the urban block scale and on the scale of the building, and the most important indicators of the energy consumption of the building and the form factors affecting energy consumption from the point of view Many scholars have been dealt with. As a result, accurate recognition and evaluation of indicators and parameters affecting energy consumption will enable designers and architects to make the design and construction of buildings inaccessible in the early stages of design with more precision and more effective visibility in building energy consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • واژگان کلیدی: مطالع پارامتری
  • پارامترهای فرمی
  • طراحی غیر فعال خورشیدی
  • عملکرد بهنیه انرژی