نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

2 استاد گروه معماری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

چکیده

در حال حاضر می‌بایست به جستجوی راهکارهایی برای بهبود مسکن سالمندان به منظور ارتقای امید به زندگی و سلامت آنان در عصر حاضر ایران بود. منظور از مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین و ابتدایی ترین نیازهای انسان، صرفاً یک سرپناه نیست. مفهوم سکونت فراتر از استقرار در یک فضای بسته است. این مطالعه به بررسی عوامل مرتبط با افزایش امید به زندگی سالمندان در فضاهای کالبدی سالمندان پرداخته و مسکن‌ متناسب با آنان در ایران را با استفاده از این عوامل مورد قیاس قرار می‌دهد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - پیمایشی و روش جمع آوری اطلاعات میدانی است که پس از توزیع 150 پرسشنامه در بین سالمندان، شاخصه‌های امید به زندگی در ارتباط با فضاهای کالبدی مشخص و اهمیت هر یک از شاخص ها در ارتباط با گزینه‌ها با استفاده از تکنیک فرآیند سلسله مراتبی انجام گردیده است. زیرا این تکنیک امکان فرموله کردن مسائل بصورت سلسله مراتبی را فراهم می کند و همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی در مساله را داراست. نتایج رتبه بندی گزینه‌ها خانه سالمندان را به عنوان رتبه بالاتر مسکن در افزایش امید به زندگی سالمندان معرفی می کند. خانه ی سالمندان در این پژوهش مرکزی تعریف می گردد که در آنجا پرستاران و پزشکان به صورت شبانه روزی فرد سالمند را تحت نظر دارند و سالمند بصورت تمام وقت در آن اقامت دارد.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Desirable Indicators Related to Elderly Living Spaces

نویسندگان [English]

  • Milad Olfat 1
  • Esmaeil Zarghami 2

1 Ph.D student of Architecture, Shahid Rajaee Teacher Training University, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tehran, Iran.

2 Prof. of Department of Architecture, Shahid Rajaee Teacher Training University, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Nowadays we should seek ways to improve the elderly housing quality in order to improve their life expectancy and health in Iran. Housing as one of the most basic human needs is not just a shelter. The concept of residence goes beyond the deployment of a closed space. This study examines the factors associated with increasing the life expectancy of the elderly in the physical design and compares the factors which suit the housing for the elderly. The research method is descriptive-survey and field information gathering method. After distributing questionnaires among elderly people, life expectancy indicators in relation to physical spaces and the importance of each indicator in relation to options is assessed by using hierarchical process technique. This technique allows for the formulation of issues in a hierarchical manner as well as the possibility of considering different quantitative and qualitative criteria of the problem. The results of ranking the options list the nursing home as a higher ranking of housing in increasing life expectancy of the elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Residential spaces
  • Desirable indicators
  • Elderly
  • design