نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معماری و شهرسازی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران - ایران

2 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 دانشکده معماری و شهرسازی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

4 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

10.22061/jsaud.2020.4577.1352

چکیده

فرهنگ غنی ایران اسلامی و نمادهای معمارانه آن در این سرزمین به همراه همسازگاری آن معماری با طبیعت و شرایط اقلیمی، لزوم توجه به معماری ایرانی و بازشناسی ارزش‌های سنتی آن را روشن می‌سازد. تحقیق حاضر در جست‌وجوی کشف اصول طرّاحی شهرک‌سرا‌های پایدار کاشان با رویکرد بازشناسی الگوهای ارزشمند معماری سنّتی در اقلیم گرم و خشک ایران بوده و با هدف تعیین اصول طرّاحی محیط کالبدی سراها در شهر کاشان انجام پذیرفته است. روش پژوهش تهیه پرسشنامه و اقدامات پیمایش میدانی مستند بر بررسی تحلیلی- هندسی بر روی 20 خانه‌ مشهور تاریخی شهر کاشان است. جامعه آماری شامل دو گروه متشکل از30 متخصص رشته معماری و آشنا به معماری ابنیه تاریخی، به انضمام 125 نفر از ساکنین علاقمند در شهر کاشان بوده است که پرسش‌نامه‌های حاصل از آنها با نرم‌افزار تحلیل آماری SPSS22 مورد تحلیل قرار گرفته است. به منظور تشخیص عوامل اصلی الگوی طرّاحی از روش تحلیل عاملی با کمک منحنی دانه‌بندی عوامل مؤثر استفاده شده است. یافته‌های تحقیق بیانگر 8 عامل اصلی مؤثر در طرّاحی مطلوب است که با تکیه بر 25 ریز عامل تشکیل‌دهنده است. مهم‌ترین و برترین شاخص‌های طرّاحی شامل سه معیار اصولی مورد نیاز مخاطبین شهرک‌سراها با عناوین؛ 1. تعامل مخاطب با طبیعت ، 2. پاسخ‌گویی به نیازهای مخاطب و 3. انطباق با فرهنگ بومی بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design Criteria for Sustainable city in Kashan Hot Climates

نویسندگان [English]

  • niloofar zojaji 1
  • M. T. 2
  • J M 3
  • Elnaz Mohebbi 4

1 Faculty of Architecture and Urban Design- Shahid Rajaee Teacher Training University - Tehran - Iran

2 SRTTU

3 SRTTU

4 SRTTU

چکیده [English]

The rich culture of Islamic Iran and its architectural symbols in this land along with the coherence of that architecture with nature and climatic conditions, clarifies the need for attention to Iranian architecture and the recognition of its traditional values. The present research seeks to explore the principles of designing Kashan sustainable cities with the approach of recognizing the valuable patterns of traditional architecture in the warm and dry climate of Iran and with the aim of determining the principles of designing the physical environment of the buildings in Kashan city. The research method is to prepare a questionnaire and documented field survey measures on analytical-geometric survey of 20 well-known historical houses of Kashan The statistical population consisted of two groups of 30 architecture specialists familiar with the architecture of the historical building, including 125 inhabitants interested in Kashan that the questionnaires were analyzed using SPSS22 statistical software. In order to identify the main factors of the design pattern, factor analysis method has been used with the aid of grain size curve of the effective factors. The research findings indicate that eight main factors affecting optimal design are based on 25 micro-factors. The most important design indicators were the three basic criteria required by the audience of the township with the titles: 1. interaction of the audience with nature, 2. responding to the needs of the audience, and 3. adaptation to native culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Villa Townships
  • Sustainable Palaces
  • Traditional Architecture
  • Valuable Patterns
  • Warm and Dry Climate