نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه کاشان- دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین / جغرافیا و اکوتوریسم

10.22061/jsaud.2020.4457.1328

چکیده

بازار سنتی ایرانی یکی از عناصر اصلی شهری است که در کنار عناصری همچون مسجد، مدرسه، حمام و کاروان سراها موجب شکل گیری ساختار شهر می شود. در این جستار نقش و عملکرد معماری بازار سنتی کاشان در شکل‌گیری یک جاذبه گردشگری شناسایی و اولویت بندی گردیده است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و ابزار پژوهش ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای با ضریب پایایی 88/0 بوده است. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار سمپل پاور 216 نفر محاسبه گردیده است. تحلیل های توصیفی و استنباطی با بهره گیری از نرم افزار SPSS و آزمون های تی تک نمونه ای و تحلیل عاملی صورت گرفته است. مدلسازی عوامل اثرگذار بر بهبود عملکرد بازار تاریخی کاشان در جذب گردشگر با استفاده از نرم افزار AMOS صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از آزمون تی نشان می دهد از 25 شاخص مورد بررسی شاخص‌های انسجام فیزیکی و پیوستگی اجزای بازار، وجود پارکینگ های متعدد و وجود بازار به منزله یک محور ویژه تجاری و ستون فقرات بافت مرکزی در وضعیت نیمه موثر بوده اند. نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری بیانگر آن است عامل ویژگی‌های کالبدی با بار عاملی 97/0 بیشترین مقدار اثر را بر جذب و رونق گردشگری داشته است.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the performance of traditional Iranian markets in attracting tourists and its influencing factors (Case Study: Kashan Bazzar)

نویسنده [English]

  • S. K.

Assistant Prof.

چکیده [English]

Beside elements like mosque, school, bath, and caravanserai, Iranian traditional Bazzar is one of the main urban elements which cause to form city structure. In this inquiry, the role and function of architecture of Kashan traditional bazaar have been recognized in forming a tourism attraction. The research method was descriptive-analytic and the data gathering tool of the study was a researcher made questionnaire with reliability coefficient of 0.88. The sample size was calculated 216 people by sample power software. Descriptive and inferential analyses were performed by SPSS, One-sample T-test, and factor analysis. Modeling of effective factors on improvement of function of the Kashan historical bazaar in attracting tourists was done by AMOS. The results of T-test demonstrate that from 25 analyzed indices, physical solidarity and component connection of the bazaar, several garages, and the bazaar as a special commercial axis and a spine of central texture have been in a semi effective status. The results of modeling structural equation indicate that factor of skeletal characteristics with factorial load of 0.97 have had the most efficacy in attracting tourists and juicing up the tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historical texture
  • Bazzar
  • Cultural tourism
  • Structural Modeling Equations
  • Kashan