نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،معماری، گروه معماری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

2 استادیار، معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

3 استادیار، معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

 در کشورهای توسعه یافته دنیا به منظور هدفمند کردن فعالیت‌ها در راستای دست­یابی به اصول و سیاست‌های توسعه پایدار با ایجاد تدوین سامانه‌های ارزیابی‌‌،‌‌‌‌‌ میزان پایداری ساختمان‌ها را مورد سنجش قرار ‌می‌دهند‌‌.‌‌‌‌‌ این سنجش از طریق بررسی و شناخت متغیر‌های منطقه‌ای اقلیم گرم­وخشک،‌‌‌‌‌ شکل‌‌‌‌گیری و تخصیص ضرایب وزنی معیارهای ارزیابی ساختمان‌های پایدار را امکان­پذیر نموده است،‌‌‌‌‌ لذا با مقایسه و تحلیل‌‌‌‌‌ سامانه‌‌‌‌‌‌‌های ارزیابی‌‌‌‌‌ LEED‌‌،‌‌‌‌‌ BREEAM،‌‌‌‌‌ GRIHA،‌‌‌‌‌ GREEN STAR‌‌،‌‌‌‌‌ ETIDAMA‌‌،‌‌‌‌‌ QSAS‌‌ را برای حصول به نحوه شکل‌گیری سرفصل‌ها و معیارها را‌‌‌‌‌ ارزیابی نموده و براساس اعتبار سنجی و‌‌ ارتباط مؤثر بین سرفصل‌ها و متغیر‌های ‌منطقه‌ای،‌‌‌‌‌ سامانه‌های ارزیابی،‌‌‌‌‌ که دارای ساختار مشابه با یکدیگر ‌است،‌‌‌‌‌ را‌‌‌‌‌ بررسی نموده است.‌‌‌‌‌ هدف از این پژوهش،‌‌‌‌‌ آن است تا نقش و تأثیر متغیر‌های منطقه‌ای اقلیم گرم­وخشک و میزان تأثیرگذاری آن را در فرآیند وزن دهی معیارهای ارزیابی سامانه‌های رتبه‌بندی پایدار در اقلیم گرم­وخشک را نشان دهد.‌‌‌‌‌ روش تحقیق مبتنی بر روابط همبستگی ترکیبی کمی،‌‌‌‌‌ داده‌های آماری مورد نیاز متغیر‌های ‌منطقه‌ای را‌‌ از سایت‌های معتبرجهانی برداشت و براساس رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل نموده است.‌‌‌‌‌ نتایج از وجود رابطه معنادار میان ضرایب تخصیصی سر فصل‌ها و متغیر‌های ‌منطقه‌ای،‌‌‌‌‌ نقش و تأثیر آن رادر فرآیندتوزین معیارها نشان می‌دهد.‌‌‌‌‌ در اکثر سامانه‌های ارزیابی ضرایب سرفصل‌های آب،‌‌‌‌‌ انرژی و غیره بر مبنای متغیرهای ‌منطقه‌ای تخصیص یافته است‌‌. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Regional Indicators of Residential Buildings in a Hot And Dry Climate Based on Analysis and Comparison of Sustainable Rating Systems

نویسندگان [English]

  • KOBRA HASSANGHOLINEJAD 1
  • Seyyed Majidi MofidiShemirani 2
  • Vahid Ghobadian 3

1 PhD, Student of ,Architecture, Department of Architecture and Urban development,, Azad University of Zahedan, Zahedan, Iran.

2 Assistant Prof. , Architecture. Department of Architecture and Urban Design, Iran University of Science and Technology, Tehran.Iran.

3 Asisstant Prof. of Architecture , Department of Architecture and Urban Design,, Central Branch, Azad University of Tehran. Tehran, Iran.

چکیده [English]

In developed countries around the world, the sustainability of buildings is measured in order to direct activities toward achievement of sustainable development principles and policies through developing assessment systems. Such assessment has enabled the formation and allocation of weighting coefficients in sustainable building assessment criteria by examining and identifying regional Indicators of hot and dry climates. Therefore, it devises the categories and criteria by comparing and analyzing assessment systems including LEED, BREEA, GRIHA, GREEN STAR, ETIDAMA, and QSAS. Based on the effective relationship between regional categories and Indicators, it explores assessment systems with a similar structure. This study attempted to demonstrate the role and impact of regional Indicators of a hot and dry climate and its influence on the weighting process of assessment criteria of sustainable rating systems in hot and dry climates. The research methodology was based on quantitative hybrid correlation relationships, which extracted the essential statistical data of regional Indicators from globally validated sites and finally analyzed them through linear regression. The results suggested a significant relationship between the allocation coefficients of regional categories and Indicators, and their role in the process of criteria weighing. In the majority of systems, the coefficient assessment of water, energy and other categories have been allocated based on regional Indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability Rating Systems
  • Regional Indicators
  • Categories and Criteria
  • Weighting Coefficients