نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران.

2 دانشیار،معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران.

3 دانشیار، معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران.

چکیده

پایداری اجتماعی و سرمایه اجتماعی پدیده ای است که در روابط میان انسان ها شکل می­گیرد. بستر این روابط اجتماعی محیط کالبدی است. حضور فرد در مکان و معانی که یک مکان به خصوص در ذهن فرد دارد سبب به وجود آمدن دلبستگی به مکان می­شود. تحقیق حاضر در پی پاسخ­گویی به این پرسش است که اجتماع­­پذیری فضاهای باز دانشگاهی چگونه و از طریق چه سازوکاری بر میزان شکل گیری سرمایه اجتماعی در بین استفاده کنندگان از این فضاها مؤثر خواهد بود؟ در این زمینه نقش متغیر دلبستگی به مکان، به عنوان یک متغیر جانبی (تعدیلگر) که بر رابطه اجتماع پذیری و سرمایه اجتماعی اثر گذار خواهد بود و متأثر از میزان اجتماع­پذیری فضاهاست، مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام این تحقیق کمی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. همچنین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا در شهر همدان به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و برای تحلیل داده­های گردآوری شده از طریق پرسشنامه از فن مدل­سازی معادلات ساختاری (SEM)، استفاده شده است. نتایج تحلیل­ها حاکی از اثر گذاری مستقیم و قوی متغیر اجتماع­پذیری بر سرمایه اجتماعی است که خود به عنوان عاملی در جهت پایداری اجتماعی عمل می­کند. همچنین اثبات شد که اجتماع پذیری بر دلبستگی به مکان نیز اثر مستقیم و قوی دارد. نهایتا نتایج بررسی آخرین رابطه نشان داد که دلبستگی به مکان به طور مستقیم و قوی بر سرمایه اجتماعی اثر می­گذارد.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of the effect of socialization on the formation of social sustainability and social capital in open university spaces (Case study: Bu-Ali Sina University in Hamedan)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Darvish 1
  • Seyyed Abbas YazdanFar 2
  • MohammadAli KhanMohammadi 3

1 PhD. Student, Architecture, Department of Architecture and Urban Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

2 Associate Prof. of Architecture, Department of Architecture and Urban Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

3 Associate Prof. of Architecture. Department of Architecture and Urban Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Social sustainability and social capital are phenomena that arise in the relationships between human beings. The basis of these social relationships is the physical environment. The presence of a person in a place and meanings that is a place especially in the mind gives rise to place attachment. The present research seeks to answer the question of how the openness of college community can be and how it will affect the degree of social capital formation among users of these spaces. In this regard, the role of the attachment variable to the place as a side variable (mediator) that affects the relation of social and social capital and is influenced by the amount of sociality of the space has been studied. The method of doing this quantitative research and information-gathering tool is questionnaire. In addition, students at Bu-Ali Sina University in Hamedan were selected as the statistical population. For analyzing the collected data, a Structural Equation Modeling Model (SEM) questionnaire was used. The results of the analyzes indicate a direct and powerful direct effect of the societal variable on social capital that acts as a factor in social sustainability. It has also been proven that socialization has a direct and strong impact on place attachment. Finally, the results of the last survey showed that place attachment directly and strongly affects social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socialization
  • Social Capital
  • Place Attachment
  • open university spaces