نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار,معماری، دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 دانشیار، معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استاد، معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری ، تهران، ایران.

چکیده

سرمایه اجتماعی یکی از موضوعاتی است که ایجاد، حفظ و غنا بخشی به آن از اهداف اصلی توسعه شهری پایدار به شمار می­رود. احساس تعلق به مکان در ساکنین هر محله منجر به شکل­گیری هویت مکانی می‌شود که این حس تعلق بر مشارکت مردمی و سرمایه اجتماعی تأثیر می‌گذارد، که تحلیل این فرآیند هدف این مقاله است. در این تحقیق، بر اساس فرمول کوکران، نمونه­ای 371 نفری از ساکنین سکونتگاه غیر رسمی ترک­محله شهر ساری که درگیر مشکلات اجتماعی هستند به عنوان نمونه انتخاب شدند و هر یک از متغیرهای تحقیق، که عبارت از حس تعلق مکانی، مشارکت مردمی و سرمایه اجتماعی است با استفاده از روش همبستگی مورد بررسی قرار گرفت و سپس با استفاده از مدل­های معادلات ساختاری، دو مدل از چگونگی روابط متفاوت میان متغیرها تهیه شد. که نتایج آنها نشان می‌دهد؛ مدل تأثیرگذاری حس تعلق مکانی در افزایش سرمایه­های اجتماعی از طریق متغیر واسطه­ای مشارکت مردمی بهتر از بقیه این روابط را تبیین می‌کند، به عبارت دیگر در یک رابطه علی غیر مستقیم، تقویت حس تعلق مکانی باعث افزایش مشارکت و افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relation between sense of belonging to place and participation on promoting social capital in informal settlements (Case study: Tork-Mahalleh neighborhood at the city of Sari)

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Rahimi 1
  • Mojtaba Ansari 2
  • Mohamadreza Bemanian 3
  • MohammadJavad MahdaviNejad 4

1 Assistant Prof. of Architecture, Department of Architecture and Art,, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

2 Associate Prof. of ,Architecture. Department of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

3 Prof. of Architecture,Department of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

4 Associate Prof. of ,Architecture. Department of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Social capital is one of the issues that creating, maintaining and enriching it is one of the main goals of sustainable urban development. The sense of belonging to the place in the inhabitants of each neighborhood leads to the formation of a place identity, which affects the sense of belonging to popular participation and social capital, the analysis of which is the purpose of this article. In this research, based on the Cochran formula, a sample of 371 inhabitants of the informal settlement of the city of Sari who is involved with social problems is selected as sample and each of the variables of the study, which is the sense of place belonging, popular participation and capital Social, using the correlation method, and then, using structural equation models, two models of how different relationships were made between variables. Their results show that the influence model of the sense of belonging to social capital increases through the mediating variable of popular participation better than the rest of these relationships, in other words, in an indirect causal relationship, the strengthening of the sense of belonging places increases participation And increase social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Sense of belonging to the place
  • Participation
  • Informal settlement