نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مطالعه شیوه­های تجلی فرم کالبدی منجر به پشتیبانی از میزان زیست­پذیری شهری و کیفیت زندگی که در نهایت منجر به دست­یابی به شکل پایدارتر شهر خواهد شد، از ضروریات مربوط به مباحث شهر زیست­پذیر است. این پژوهش در نظر دارد، تا با تحلیلی تطبیقی بر روی سه منطقه متفاوت از شهر تهران، اثرات شکل شهر بر مؤلفه­های محیطی زیست­پذیری را به شکلی ویژه مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش شامل دو بخش پیمایشی- اکتشافی و تحلیل لایه­های اطلاعاتی مکانی و تجزیه­وتحلیل داده­ها نیز به دو صورت کمی، آمار توصیفی و کیفی، تحلیل مقایسه­ای با استفاده از چک لیست است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، برخلاف آنچه در ایده شکل شهر پایدار مطرح می شود، فشردگی، رابطه­ای معکوس با زیست­پذیری در شهر ایرانی دارد. به عبارت دیگر تراکم، دارای آستانه اشباع است و اگر از این آستانه عبور کند، کیفیات زندگی در شهر شروع به تنزل نموده و میزان زیست­پذیری کاهش می­یابد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of the city's impact on the environmental factors of livability in selected regions of Tehran

نویسنده [English]

  • Alireza BandarAbad

Assistant Prof. of Urban Design, Department of Urban Design, Branch of Tehran (Central) Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The study of the manifestation of physical forms leads to the support of urban livability and the quality of life that ultimately leads to a more sustainable city, are the requirements of the livable city theories. But since previous researches on the factors of urban livability supports the city form, includes the environmental, social, and economic layers, This research seeks to analyze the effects of the city's form on the environmental components of the habitat with a comparative analysis on three different regions of Tehran. The method of research in two sections of survey-exploration and analysis of spatial information layers and data analysis are two quantitative descriptive and qualitative statistics of comparative analysis using the checklist. The results of the research show that, contrary to what is presented in the common idea of sustainable city form, compression has a reverse relationship with livability in the Iranian city. In other words, density has a saturated threshold, and if this threshold is passed, the quality of life in the city begins to decline and the rate of the livability decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Livability
  • Environmental factors
  • Urban Form