نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 دانشگاه ازاد اسلامی شیراز

چکیده

مطالعات در زمینه ارتباط منظر و سلامت انسان نشان می دهد که کشش ذاتی انسان به محیط های طبیعی، حضور در این فضاها را موجب آرامش خاطر و ارتقا سلامت روحی و جسمی می گرداند. با توجه به حضور تاریخی باغ ایرانی در جای جای کشور و نیز پارکهای شهری از سالهای اخیر، لزوم توجه و تحقیق در این زمینه جهت آشنایی کیفیات این دو فضا ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش ضمن دسته بندی عملکرد شاخص های شفابخشی منظر در قالب اثرات احساسی، شناختی، رفتاری و اجتماعی، و مولفه های طراحی در 3 بخش عملکردی، ادراکی و کالبدی، به ارزیابی نحوه اثربخشی هر یک در باغ ایرانی و پارک شهری پرداخته شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی شاخص های بروز کیفیت شفابخشی منظر، که منجر به کاهش استرس و ارتقا سلامت روان می گردد،می باشد. راهبرد تحقیق مشتمل بر ترکیب دو روش کمی و کیفی است و گردآوری اطلاعات با پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده صورت گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شاخص های شفابخشی در باغ ایرانی و پارک شهری متفاوت است. مولفه های ادراکی در باغ ایرانی و مولفه های عملکردی در پارک شهری اثربخشی بهتری در بهبود کیفیت شفابخشی منظر دارند. همچنین شاخص های( شناختی و اجتماعی) در میان زنان و مردان در باغ ایرانی و پارک شهری تاثیر متفاوتی دارد. توجه به نتایج حاصل و با استخراج نقاط مثبت و منفی باغ و پارک، می توان فضاهای سبز طراحی شده در منظر شهر را از جهت کیفیت شفابخشی توانمندتر نمود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The evaluation of the effect healing landscape factors in Iranian garden and urban parks, with sexual analysis Case study: Eram garden and Azadi park

نویسندگان [English]

  • mina razmara 1
  • malihe taghipour 2

1 architecture department. shiraz branch, islamic azad university, shiraz, iran

2 Azad islamic university, shiraz branch

چکیده [English]

Studies in the field of the relationship between landscape and human's innate attraction to natural environments, make humans feel relaxed and consequently leads to mental and physical health. Therefore, in this study, through categorizing the function healing factors as emotional effects, cognitive, behavioral and social plus modelling being factors divided into 3 parts: Functional-practical, semantic and physical-visual, the evaluation of the effect of each factor in Iranian garden and urban park is taken into account. The purpose of the present study is to investigate the factors of the incidence of the quality of the healing landscape, which leads to reducing stress and improvement of the mental health, in two separate fields of Iranian garden and urban park. The research methodology in this study contains both quantitative and qualitative methods and data collection has been done through questionnaire, interview and observation. This research has been done in the urban context. The results of the study demonstrate that the function of healing factors in Iranian garden and urban park are different. The perceptual-semantic factors in Iranian garden and functional-practical factors in urban park had better effectiveness in the improvement of the quality of healing landscape. Moreover, cognitive and social indicators had different effects among males and females in Iranian garden and urban park. Considering the results of the sty and taking into account the positive and negative points of garden and park, the designed green spaces in urban landscape can be empowered in terms of quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Healing Landscape
  • Urban Parks
  • Iranian garden