نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. گروه معماری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی،

10.22061/jsaud.2020.6693.1700

چکیده

فضاﻫﺎﻱ مجتمع های مسکونی ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﻫـﻢ در زمینه فرهنگی ﻭ هم زمینه تاریخی شده ﺍﺳﺖ. آنچه ﺍﻫﻤﻴـﺖ دارد ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﻌﻤـﺎﺭﻱ ﺍﻣـﺮﻭﺯﻱ اردبیل ﺑـﻪ ﺍﺻـﻮﻝ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ارتباط با بناهای تاریخی و بخصوص زمینه گرایی است. پژوهش حاضر با هدف ارتقاء کیفیت مجتمع های مسکونی اردبیل با مؤلفه‌های زمینه‌گرایی در پی پاسخ به سؤال زیر است: چه مؤلفه‌هایی از زمینه‌گرایی بر ارتقاء کیفیت مجتمع‌های مسکونی اردبیل موثر می‌باشند؟ لذا پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری شامل ساکنان هشت مجتمع مسکونی با زمینه‌های متفاوت به تعداد حدود 240 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی- خوشه‌ای انتخاب شده است. سنجش کیفیت مجتمع‌های مسکونی نشان می‌دهد این مجتمع‌ها با چالش‌های بسیاری در ابعاد مختلف زمینه‌گرایی بویژه زمینه تاریخی روبروست. نتایج یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که زمینه طبیعی بیشترین اثرگذاری را بر کیفیت مجتمع های مسکونی دارد. از طرفی عوامل فردی به ویژه تحصیلات، سن و مدت سکونت بعنوان عوامل کنترل کننده بر ارتقاء کیفیت مجتمع ها تأثیرگذار است. بنابراین برای ارتقاء کیفیت مجتمع های مسکونی لازم است برنامه ریزان و طراحان معماری و شهری، مؤلقه های زمینه‌گرایی رامورد توجه قرار دهند. بخصوص به زمینه طبیعی شامل انطباق با شرایط اقلیمی و نیز احترام به طبیعت و محیط زیست و نیز زمینه های فرهنگی و تاریخی توجه بیشتری داشته باشند. بنابراین در سال‌های آتی حرکت به سمت نگاه عمیق‌تر به ساخت مجتمع ها با کیفیت بالاتر با اتکاء بر الگوهای زمینه گرایی و توجه به شیوه زندگی و خواسته‌های ساکنان، نیاز است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of contextualism factors affecting the quality of urban residential complexes (Case Study: Ardabil City)

نویسندگان [English]

  • sahel shahizare 1
  • islam karami 1
  • mojtaba Rafieian 2

1 Department of Architecture, Ardebil Branch, Islamic Azad University, Ardebil, Iran

2 Associate Professor of urban planning Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

With the onset of modernism and the consequent growth of cities, as well as the destruction of historical textiles, more attention has been attracted to the subject matter of contextualism in the cities especially in the design of today's residential complexes, which are done smoothly regardless of texture and context. This study is conducted with the goal of improving the quality of residential complexes in Ardabil and aims to find out factors affecting the quality of urban residential complexes in the city. The study is performed using descriptive-analytic method using a questionnaire includes residents of eight residential complexes in Ardabil with different fields of 240 people selected by random-cluster sampling method. The results of the research show that natural context has the highest impact. On the other hand, individual factors, especially education, age and residence duration, have an impact on improving the quality of residential complexes in Ardabil. The highest mean of contextualism is related to the physical context, and the lowest average is related to the historical context. Therefore, in order to promote the quality of residential complexes, planners and architectural and urban designers need to pay attention to physical quality and contextual quality of the complexes, especially to the natural context and respect for nature and the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Contextualism"
  • " Quality of environment"
  • "Residential complexes"
  • "Ardabil"