نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

2 دانشیار گروه معماری ,دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی,تهران ,ایران

3 استادیار گروه معماری،دانشگاه بوعلی سینا،همدان، ایران

4 دانشجوی دوره دکترا معماری دانشگاه شهید رجایی تهران

10.22061/jsaud.2020.4427.1320

چکیده

رشد چشمگیر بلند مرتبه سازی در سال های اخیر لزوم توجه به تاثیرات این بناها بر شهر و شهروندان را دو چندان نموده است. تاثیرات روانی تحمیلی از سوی ساختمان های بلند یا همان فشار روانی از جمله مهمترین اثرات این بناها است که در مطالعات گذشته کمتر مورد توجه بوده است. از اینرو در پژوهش حاضر، فشار روانی ناشی ازتغییرات فیزیکی-گیاهی در منظر مجموعه ساختمان های بلند احاطه کننده معابر بر شهروندان مورد بررسی قرار گرفت:
به طور کلی نتایج نشان داد که در مقایسه بین تاثیر تغییرات فیزیکی و گیاهی منظر مجموعه ساختمان بلند مستقر در معابر، تاثیر متغیر فیزیکی فاصله گذاری، به صورتی که ساختمان های بلند یک معبر روبروی یکدیگر واقع نشوند، بسیار چشمگیر بود و پس از آن، پوشش های گیاهی توامان پایین و میانه ساختمان ها، عقب رفتگی در ترکیب با پوشش گیاهی پایین و روی عقب رفتگی، پوشش های گیاهی پایین ساختمان ها و پوشش های گیاهی میانه ساختمان ها در رده های بعدی اهمیت به لحاظ کاهش فشار روانی قرار گرفتند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Impact of components related to configuration, vegetation and position of the complex tall building (surrounding the passages) on Citizens' mental health

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Zarghami 1
  • abdolhamid ghanbaran 2
  • mehrdad karimimoshaver 3
  • pooria saadati vaghar 4

2 (associatet professor), Dept. of Architecture and Urban Planning, teacher training - shahid rajaii university,tehran, Iran

3 (assistant professor), Dept. of Art and Architecture bu ali sina university,hamadan, Iran

4 (phd student) ,Dept. of Architecture and Urban Planning, teacher training -shahid rajaii university, iran

چکیده [English]

The great growth of tall buildings in recent years has doubled the need to pay attention to the effects of this building on the city and its citizens. Psychological effects imposed by tall buildings, oppression, are among the most important effects of these buildings that have been less considered in previous studies. In the present study, the oppression coming from Physical-plant changes of scape of complex tall buildings on citizens were investigated:
In general, in comparison between the effect of physical and vegetation changes in the landscape of a tall building set in passages, the effect of the physical variable of spacing (so that the tall buildings of a passage are not facing each other) was very significant. And then, both base and middle buildings vegetation, setbacks in combination with base and on setback vegetation, base vegetation of buildings and middle vegetation of buildings ranked next in importance in terms of oppression reduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Configuration
  • plant
  • Position
  • tall buildings
  • oppression