نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه معماری/ دانشگاه ایلام ، ایلام ، ایران .

2 کارشناسی ارشد معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ایلام.

10.22061/jsaud.2020.6340.1647

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تغییرات سطح آسایش حرارتی در فضاهای باز شهری در اثر تغییر مصالح جداره های عمودی دره شهری است. شهر اصفهان به‌عنوان نمونه شرایط اقلیمی گرم، انتخاب شده است. در این تحقیق مصالح آجر، تراروتن، مرمر، سرامیک، آلومینیوم و گرانیت با ویژگی های حرارتی خاص خود به عنوان پوشش جداره‌های عمودی ساختمانهای دره شهری انتخاب و در نرم افزار انویمت شبیه سازی شده و داده های مربوط به دمای هوا، میانگین دمای تشعشعی، رطوبت نسبی و سرعت باد از نرم‌افزار خروجی گرفته و با استفاده از نرم‌افزار ریمن شاخص آسایش حرارتی PET محاسبه شده است. نتایج این پژوهش، نشان می‌دهد تغییر مصالح جداره عمودی از آجر به گرانیت در نسبت وجوه 5/0 و خیابان شرقی- غربی سبب کاهش 1 تا 1/1درجه سانتی‌گراد دمای هوا، 1/14 تا 9/17 درجه سانتی‌گراد میانگین دمای تشعشعی و 8 تا 3/8 درجه سانتی گراد شاخص PET می‌شود. همین تغییر مصالح در نسبت وجوه 1 باعث کاهش 38/1 تا 49/1 درجه سانتی گراد دمای هوا، 45/16 تا 92/20 درجه سانتی گراد میانگین دمای تشعشعی و 23/9 تا 63/9 درجه سانتی گراد شاخص PET می‌شود. بعلاوه در نسبت وجوه 2 استفاده از گرانیت به‌جای آجر سبب کاهش 35/1 تا 36/1 درجه سانتی‌گراد در دمای هوا، 19/28 تا 15/30 درجه سانتی‌گراد میانگین دمای تشعشعی و 23/7 تا 23/9 درجه سانتی گراد شاخص PET می‌شود. این اختلاف‌ها در خیابان با جهت‌گیری شمالی جنوبی نیز وجود داشته و محاسبه‌شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of thermal performance of dominant materials used in building facades on thermal comfort conditions in urban areas of hot and dry climate

نویسندگان [English]

  • Jamal Khodakarami 1
  • Shahla Nouri 2

1 Head of Architecture department/ Ilam University, Ilam, Iran

2 Faculty of Architecture, Ilam University, Ilam, Iran.

چکیده [English]

This study investigates the effect of facades on the changes in thermal comfort level in open urban spaces. Isfahan city is selected as a case study for warm climate. Brick, travertine, marble, ceramic, aluminum and granite with their own thermal properties were selected as covering materials of the vertical walls of urban valley buildings and data on air temperature, mean radiation temperature, relative humidity and wind velocity were extracted from Envi-met software. Using thermal comfort index of Riemann software, PET is calculated. The results of this study show that the change of the vertical wall-to-granite wall materials in the ratio of 0.5 and East-West facets reduced the air temperature to 1 to 1.1 ° C, 14.1 to 17.9 ° C mean radiation temperature and 8 to 8.3 ° C, respectively. Can be. The same change in materials ratio of 1 reduced the air temperature from 1.38 to 1.49 ° C, 16.45 to 20.92 ° C and 9.23 to 9.63 ° C, respectively. In addition, the use of granite instead of bricks in the aspect ratio of 2 reduces the air temperature to 1.35 to 1.36 ° C, the mean radiation temperature from 28.19 to 30.15 ° C and the PET index from 7.23 to 9.23 ° C. These divergences have also been calculated in the street with a north-south orientation. Finally, using regression method, it can be concluded that among the variables related to the material properties, the material release rate is the most effective material properties on PET index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building Materials
  • Vertical Wall
  • Thermal Performance
  • thermal comfort
  • Urban Valley