نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی

2 معماری و تکنولوژی- دانشگاه تهران

3 دانشکده روانشناسی، دانشگاه شیراز

10.22061/jsaud.2021.6433.1658

چکیده

انسان جهت گذران امور روزانه خود نیاز دارد که نسبت به شرایط رضایتمندی کافی را دارا باشد. سطوح رضایتمندی متفاوت است و می‌تواند شامل عوامل اجتماعی، روانی و فیزیکی باشد. یکی از جنبه‌های موثر بر رضایت جسمی و روانی افراد قرارگیری در شرایط آسایش حرارتی است. در سال-های اخیر به دلیل مطرح شدن مسئله تغییرات اقلیمی، گرمایش جهانی و اثرات جزیره گرمایی، نقش مسئله آسایش حرارتی پررنگ گردیده‌است و مبنای بسیاری از تحقیقات در کشورهای مختلف شده‌است. این مقاله با هدف شناسایی تاثیر سابقه ذهنی افراد بر ادراک آسایش حرارتی و نهایتا واکنش رفتاری مناسب در جهت سازگاری، مطالعه‌ای میدانی در ساختمانی اداری را انجام داده‌است. نتایج نشان می‌دهد سابقه ذهنی کوتاه مدت و بلندمدت افراد می‌تواند در پاسخ‌های حرارتی فرد، به طور خاص، ترجیح حرارتی اثرگذار باشد. البته میزان اثرگذاری در خصوص معیارهای مختلف سابقه ذهنی و افراد مختلف تفاوت‌هایی دارد که طی تحلیل‌های آماری همبستگی و رگرسیون لجستیک، در این مقاله مشخص گردیده‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Short-term and Long-term Mental History on Thermal Comfort Perception (Case Study: Shiraz University office Building)

نویسندگان [English]

  • Shahin Heidari 2
  • habib hadianfard 3

2 استاد، دانشکده معماری

3 Phycological department, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Human beings need sufficient satisfaction in order to carry out their daily affairs. Satisfaction levels vary and can include personal, social, psychological, and physical factors. In recent years the role of thermal comfort has been highlighted due to the issue of climate change, global warming and the effects of heat island. So thermal comfort has been the basis of a lot of researches in different countries. The purpose of this study is to investigate the effect of past experience (consist of short-term and long-term background) on thermal comfort perception and choosing appropriate adaptation behavior. Field studies conducting in office building in January 2019, for 4 days, and gathering 108 questioners help the authors to find the relationship between physiological factors and thermal respondence. The results show that short-term and long-term experiences can affect one's thermal responses, in particular, thermal preference. The authors try to show the weight of each factor based on statistical analysis such as correlation and logistic regression

کلیدواژه‌ها [English]

  • thermal comfort
  • Thermal history
  • Expectation
  • Office Building
  • Shiraz