نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، رشته طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده


 زیبایی و نحوه ادراک آن، از جمله مساﺋلی است که در عین دارا بودن معیارهایی ثابت، بسته به زمان و مکان، به گونه‌های متفاوتی ادراک می­شود. مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی مؤلفه­ های سنجش زیبایی در فضای شهری (پیاده ­راه)­ انجام شده ­است. در این راستا نخست نظریه­ ها در زمینه زیبایی ­شناسی و نحوه ادراک فضا، بررسی و مفاهیم و تعاریف اولیه زیبایی مرور شده‌ است. سپس از طریق مطالعات میدانی و انجام مصاحبه با طیف متنوعی از استفاده‌ کنندگان از فضا، معیارهای زیبایی­شناسی در نمونه موردی، مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته ­است. در نهایت نتایج تحقیق حاکی از آن است که دست‌یابی به کیفیت زیبایی در یک فضای شهری وابسته به مشارکت مردمی و بهره­ گیری از نظرات آنهاست و زیبایی  بصری،  لزوما ارضا کننده نیازهای زیبایی­ شناسانه مردم نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Components of the Aesthetics Assessment of Urban Pedestrian Roads, the case of Hefdah-E-Shahrivar Street, Tehran, Iran

نویسندگان [English]

  • S. R. 1
  • Golshan Khallaghi 2
  • S. Shahbazi 2

1 SRTTU.

2 Master student of Urban Design, Faculty of Architecture and Urbanism, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Aesthetics, though based on fixed criteria, may be perceived differently across time and place. This article examines the impact of the components of the aesthetics assessments in urban spaces (pedestrian roads) and the way residents perceive it. First, it studies the theories of aesthetics and the way it has been perceived. Then, through a survey and interviewing different groups of people, assesses the aesthetics impact of case under study. Finally, it concludes that visual aesthetics alone cannot satisfy residents; rather their views should be taken into account.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aesthetics
  • Residents perception
  • Hefdah-E-Shahrivar Pedestrian Road