نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

2 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده

با بهبود وضع بهداشت و شرایط زندگی در چند دهه گذشته، شاهد رشد روزافزون جمعیت جهان هستیم. همچنین تغییر عادات و روش‌های زندگی سبب شده است که درصد زیادی از جمعیت کشورهای جهان، برای دست‌یابی به زندگی بهتر، گرایش به زندگی شهری پیدا کنند، به گونه‌ای که در سالیان اخیر درصد بالایی از جمعیت جهان را افراد شهرنشین تشکیل می‌دهند. رشد بی رویه شهرها وگرایش به شهرنشینی و زندگی بهتر به دنبال خود اثرات مخربی را برای محیط زیست به همراه دارد و فشارهای زیادی را جهت تأمین ملزومات زندگی شهری شامل غذا، انرژی، مواد، مصالح و ... به طبیعت وارد می­نماید، به گونه­ای که در برخی از مناطق برای تأمین غذای مورد نیاز شهرنشینان از زمین‌های کشاورزی بیش از توانشان بهره­برداری می‌شود. نیز استفاده بیش از حد از سموم، سبب آلوده کردن منابع آبی و خاکی شده است. بنابراین رشد شهرها و افزایش جمعیت شهرنشین در سالیان اخیر سبب بروز مشکلات فراوانی برای سلامت محیط زیست شده است. از سویی، با توجه به اینکه شهرنشینی امری غیر قابل اجتناب در زمان ماست باید به فکر سازوکارهایی جهت کاهش فشار بر طبیعت از سوی شهرها، تعامل شهرها و محیط زیست جهت ارتقاء کیفیت زیست‌محیطی در شهرها باشیم، تا از نیازهای ساکنان شهر بدون فشار بر طبیعت و محیط زیست، توسط خود شهر تأمین گردد. در این میان، کشاورزی شهری، در برقراری ارتباط منطقی میان نیازهای شهری و حفظ کیفیت اکولوژیکی نقش ارزنده­ای خواهد داشت. در این مقاله، ابتدا با ذکر آثار مخرب زیست‌محیطی افزایش جمعیت شهرها، با بیان کلیاتی از کشاورزی شهری، به بررسی نقش کشاورزی شهری در ایجاد تعادل میان رابطه شهر و محیط زیست به منظور کاهش فشار بر طبیعت و ارتقاء کیفیت زیست‌محیطی شهر خواهیم پرداخت و خواهیم دید که با گرایش به کشاورزی شهری، شهر که خود عاملی در جهت تخریب محیط زیست است، چگونه می‌تواند با کمترین ضرر به طبیعت، در تأمین نیازهای شهرنشینان به حیات خود ادامه دهد. در انتها با بررسی ساختار شهر اصفهان، به شناخت پتانسیل‌های این شهر در جهت گسترش و ترکیب کشاورزی شهری با ساختارهای شهر و زندگی روزمره مردم خواهیم پرداخت. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه می‌توان بیان داشت که با طراحی صحیح و بهینه محور مادی‌ها در سطح شهر، کشاورزی شهری می‌تواند به بخشی از ساختار اکولوژیک شهر تبدیل گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Improve of urban environmental quality approach to urban agriculture (Case study: Isfahan)

نویسندگان [English]

  • S. H. Rozati 1
  • A. Ghanbaran 2

1 M.A. Student of Shahid rajaee Teacher Training University

2 Assistant Prof. of Shahid Rajaee Teacher Training University

چکیده [English]

In this recent decade the world population increases with improving the health situation. Also people habits changed and cause that many person emigrate in the city and live in big city so in this resent year the main mount of the population of each country live in cities. The cities grown had many bad results for the environment, such way that we can see for the preparing of people that live in cities, agricultures force use a lot of chemical fertilizer in their field that it is really harmful for the environment. Also in some cases excessive use of water source cause they become dry. So the cities grow had many bad effect on environment but we can’t forbid growing the cities so it’s better that we have a sustainable solution for sustainable development. One of the sustainable ways for development that in recent year develop in the academic urbanism is Urban Agriculture. In this article at first we say some of the bad results of urban development on the environment and then introduce some of the main parameters of urban agriculture and check that how urban agriculture can be a sustainable way for developing. In the last we check the Isfahan structure and the potential that are in this city for develop of Urban Agriculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban agriculture
  • Environment
  • City
  • Sustainable Development
  • Isfahan