نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، بین‌المللی امام خمینی قزوین

چکیده

منظر شهری، که رودخانه­ای در آن جاری است، بر دیگر شهرها فخر می­فروشد، چرا که رودها می­توانند نوارهای زیبایی از سبزی و طراوت درشهر جاری سازند. مقاله حاضر با هدف کاربردی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی سعی دارد به ارزیابی اولویت¬های منظر شهری پایدار بر روی رودخانه دایمی قشلاق سنندج بپردازد. بدین منظور، نظرات کارشناسان شهری و ساکنین از طریق پاسخ­گویی به 242 پرسش­نامه بر مبنای مدل  AIDAجمع­ آوری شد. جهت تحلیل داده ­ها از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره خطی، تکنیک  ANPو نرم­افزار  Super Decisionsاستفاده شد. مدل مبتنی بر یک هدف، چهار معیار (عملکردی، زیبایی­شناختی عینی، زیبایی­شناسی ذهنی و ادراکی، زیست­ محیطی) و چهار زیرمعیار (تجهیزفضا، تعادل و تنوع، اکوسیستم، تناسبات ومقیاس انسانی) است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد: نزدیک ­بودن ­مقدار آلفای­ کرونباخ ­سوألات پژوهش به یک، نشانگر اعتبار بالای سوألات آزمون است و مدل رگرسیون به­ دست آمده­ در پژوهش نشان دهنده ارتباط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته است و ارزیابی­ های انجام شده در مدل  ANP نیز نشان می ­دهد که درسطح اول مقایسه دو دویی کارکرد عملکردی با امتیاز نرمال شده 41/0 در مقایسه با سایر مؤلفه ها در اولویت است. در زیرمعیارها، تجهیز فضا با امتیاز نرمال شده 39/0 دراولویت اول و زیرمعیار تعادل و تنوع با امتیاز نرمال 12/0در رده چهارم قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Industrial Assessment of priorities for sustainable urban landscape on the river sustainable with AIDA model (Case study: Gheslagh Sanandaj river)

نویسندگان [English]

  • N. Barati 1
  • F. Zareie 2
  • S. Ahani 3

1 Assistant Prof. of Ghazvin University

2 Assistant Prof. of Qazvin University

3 Assistant Prof. of Qazvin University

چکیده [English]

Formation of most human civilizations has been along the river that has been able to play an effective role in improving the urban landscape of television. Due to this, this paper with the goal applications and using descriptive - analytical attempts has been try to do assessment of priorities for sustainable urban landscape on the river sustainable AIDA model. For this purpose, Collective opinions of experts in urban issues by answering questionnaires were collected based on the AIDA model. To analyze the data was used with ANP model and Super Decisions software. AIDA model in this paper, Includes one goal, three Criteria (performance functional, aesthetic, environmental),four sub criteria (Equipped space, balance and diversity, ecosystems, and human scale proportions observed),six sub alternative (Image of mind, power walks along the river, colours and materials, the Emir of plant tissue, identity design, balanced). The results of the study show that at the first level, binary Comparison of functional performance with normalized score of 0.55 is priority at compared with aesthetic with normalized score of 0.12 and environmental with normalized score of 0.31. At the sub criteria, equipped space with normalized score of 0.36 is at the first priority and balance and diversity with normalized score of 0.12 is at the fourth  priority and at binary compare of alternative, identity design is at the first priority with normalized score of 0.25 but the final weight at the combined matrix  and  inconsistency rate of priorities of the urban landscape with using AIDA model, at  aesthetic criteria, equipped space with normalized score 0.35 and at performance criteria functional, equipped space with normalized score 0.34  and at environmental criteria , ecosystem with normalized scores0.43  are at the priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • river of Sanandaj
  • sustainable urban landscape
  • model AIDA
  • model ANP
  • Super Decisions software