نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه عالی دفاع ملی ، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی پدافند غیرعامل، گرایش طراحی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

پدافند غیر عامل عبارت است از مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای که باعث افزایش قدرت بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیتهای ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی میگردد. آنچه در این مقاله بدان اشاره گردیده است، تبیین رابطه میان معماری و دفاع غیرعامل است. به دیگر سخن اینکه چگونه میتوان با استفاده از راهکارهای معمارانه، آسیب پذیری ساختمان های حساس و مهم کشور را کاهش داد، سوألی است که این مقاله در پی پاسخ به آن است. بررسی آخرین جنگهای رخ داده به خصوص جنگ لیبی 2011نشان داده است که ساختمانهای اداری-سیاسی و... با درجه اهمیت حساس و مهم به روشهای مستقیم و غیرمستقیم مورد هدف بمباران قرار میگیرند. این تحقیق که از نوع کاربردی است بر اساس مطالعات کتابخانه ای و شبکه ای و کسب نظر از خبرگان حوزه به معرفی رابطه میان مؤلفه های معماری و مقوله انفجار و پیامدهای ناشی از آن)موج، ترکش و...( میپردازد. مؤلفه هایی نظیر فضای عبور موج، حجم خارجی، حیاط مرکزی، درز انقطاع، حفاظت سلسله مراتبی و مانند آن از جمله مؤلفه هایی هستند که میتوانند نقش به سزایی در کاهش آسیبپذیری ساختمان و ساکنان درونش ایفا کنند که شرط لازم آن شناسایی صحیح رابطه میان مؤلفه های فوق با
کاهش آسیب پذیری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of architectural design role on achieving passive defense goals in buildings

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Jalali Farahani 1
  • Mojtaba Araghizadeh 2

1 2- Malek Ashtar University of faculty, Passive defense department, Tehran, Iran

2 Malek Ashtar University of faculty, Passive defense department, Tehran, Iran

چکیده [English]

Passive defense is a complex of unarmed measurements and considerations which lead to vulnerability mitigation, increasing deterrence, facilitating crisis Management, continuity of necessary activations and upgrade national stability against threats and military options.
In this article, we’ve explained the relation between passive defense and architecture. In other words, the main question is how to decrease the vulnerability of critical and important buildings whit architectural guidelines. Studying recent wars like Libyan war (2011) shows that political & bureaucratic buildings are direct or indirect targets.
This article is an applied research and is based on library-web research method and interview with experts in order to introduce the relation between architectural components and blast (blast shock, quiver). Architectural components like shock pass space, external volume, atriums, separation joints, hierarchy protection and etc. have important influence on decreasing vulnerability of buildings and it’s residents. In order to achieving these goals, it’s necessary to identify the correct relation of these components with vulnerability mitigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive defense
  • Bureaucratic buildings
  • Threats
  • design
  • Architecture