نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

3 دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

دانشگاه­ها اماکن­ تدریس و یادگیری هستند که احساسی اجتماعی را در کل و اجزاء خود ایجاد می­کنند. نقش دانشکده­ها و فضاهای باز در این است، تا واحدهای کوچک و قانونمندی را برای محققان ایجاد نمایند که از فضاهای اجتماعی به صورت مشترک استفاده نمایند. این فضاها نه تنها عرصه گفتمانی بین تصویر علمی و شکل ساخته شده در سطحی گسترده، بلکه متعهد به ایجاد گفتمانی بین دانشجویان در فضاهای مختلف با یکدیگر است. علاوه بر آموزش رسمی، یکی از قابلیت­های دانشگاه­ها ایجاد تعاملات اجتماعی در این فضاهای باز است که امروزه تحقیقات متخصصین را در این زمینه به همراه دارد. با توجه به خلاء علمی و حرفه­ای موجود در این راستا می­توان از حرفه و دانش معماری منظر در طراحی فضاهایی چندعملکردی کمک گرفت.
در رابطه با نارسایی­ها و ظرفیت­های فوق، در این تحقیق با مطالعه مقالات مرتبط با این موضوع، پارامترهای مختلف تأثیرگذار بر نقش توسعه پذیر بودن فضاهای باز بر میزان اجتماع ­پذیری برای تقویت نقش این فضاها در تعاملات اجتماعی شناسایی و مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و همبستگی است. در این رابطه با طرح پرسش­نامه و اجرای آن در میان بیش از 200 نفر از دانشجویان رشته معماری دانشگاه­های ایران، نتایج استخراج، تجزیه و تحلیل شد. حجم نمونه از میان جامعه آماری به شیوه نمونه گیری تصادفی از چند دانشکده معماری دانشگاه­های کشور انتخاب و اطلاعات تجزیه و تحلیل شد. با بررسی اطلاعات به دست آمده از میان فاکتورهای اصلی مطلوبیت فضاهای باز محیط­های دانشگاهی مشخص شد. درصد تأثیر فضاهای توسعه پذیر و نحوه تاثیر آن از ابعاد مختلف بر میزان اجتماع پذیری در این­گونه فضاها، قابل ملاحظه و بررسی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Extensible Spaces on the Acceptability of Open Spaces of University Campuses from Creating Social Sustainability and Livability

نویسندگان [English]

  • Saeed Azemati 1
  • Farhang Mozaffar 2
  • Seyed Bagher Hosseini 3

1 Ph.D. Student, Department of Architecture, Art University of Isfahan

2 Associate Prof. of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science & Technology

3 Associate Prof. of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science & Technology

چکیده [English]

The role of universities are teaching and learning where creating sociality emotional in parts or whole of them. Faculty and open spaces are small units that have creating social spaces for researchers. This spaces not only scientific discourse between picture and built form in extensive surface, but committed to creating discourse between students in different spaces with each other. In addition to the formal education, one of the capabilities universities social interactions in the open spaces that is today research experts in this field along with. With regard to scientific and professional existing in this direction can be helping profession and knowledge architecture viewpoint in the design spaces a few functional.
Concerning the above insufficiencies, in the current study, after studying related articles, different parameters which may effect on the multi-functional role of spaces to make the open spaces of universities acceptable for social interactions, are identified, studied and analyzed. Considering the research method, this is a descriptive-survey study. Results are obtained according to the landscape architecture features and through using a questionnaire which is answered by more than 200 architecture current or graduated students in Iran and these results are afterwards analyzed. After analyzing the obtained data in Statistical Package for Social Science program (SPSS) from several main factors which, according to the literature, make the open spaces of universities acceptable, the effectiveness percentage of the multi-functional spaces and the way they are effective on the acceptability of the open spaces of university campuses from the students’ points of view, as the primary users of these spaces, are determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open Spaces of the University
  • Landscape Architecture
  • Extensible Space
  • Sociability