نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

مسکن یکی از نیازهای پایه و اساسی همه­ی افراد و خانوارهاست که مطلوبیت آن نقش مستقیمی در کیفیت زندگی دارد. از این رو همه­ی جوامع به نوعی با مشکل مسکن مواجه هستند. در حال حاضر، مشکل تأمین مسکن، به ویژه برای اقشار کم­درآمد، به عنوان یکی از چالش­های اساسی کشورها محسوب می­گردد. لذا، دولت­ها با ویژگی­های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای حل کردن مسائل مربوط به مسکن اقدام نموده­اند و در این راستا، از سیاست­های متنوعی بهره گرفته­اند. در ایران نیز عوامل بسیاری موجب پیدایش و تشدید مشکل تأمین مسکن گردیده­اند که به فراخور آنها سیاست­هایی اتخاذ شده است. ولیکن، در دوره­های زمانی مختلف، شرایط خاصی بر جامعه حاکم بوده است که به طور مستقیم و غیر مستقیم روش­های مواجهه با مشکلات و اجرای قوانین و سیاست­های مسکن را تحت تأثیر قرار داده­اند. هدف از پژوهش حاضر تشریح اهمیت سیاست­گذاری در بخش مسکن و همچنین، ارزیابی وضعیت شاخص­های مسکن در شهرستان­های کشور است. بدین منظور تعداد 13 شاخص در چهار گروه شامل «شاخص برخورداری»، «تأسیسات زیربنایی»، «فضاهای داخلی مسکن» و «شاخص پایداری» سازمان­دهی شد و شهرستان­های کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل داده­ها با استفاده از روش ­AHP گروهی و TOPSIS صورت پذیرفت. نتایج مطالعه حاکی از آن است که نظام مرکز- پیرامون در برخورداری شهرستان­های کشور از شاخص­های مسکن وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relation of Energy Consumption and Opening Ratio in High Rise Buildings

نویسنده [English]

  • Rana Shaykh-Baygloo

Assistant Prof. of Geography and Urban Planning of Shiraz University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

With respect to expansion and development of high rise buildings in Iran and their high energy consumption, it is vital to apply certain solutions in order to reduce the energy consumption. Shells and its components are the most essentials factors which impact in energy consumption. Regarding the importance of present research, the relation of openings and energy consumption in high rise building and Tehran’s climatic conditions is discussed. In this research, the basic model of research in regard to annual energy consumption has been stimulated by eQuest. In this process, the opening ratio in basic model is considered 10% and then other tests with 80%, 60%, 40%, 20% as a whole and direction to direction have been carried out. The result displays that the opening ratio and annual energy consumption of research model have a direct relationship in such a way that the reduction of opening ration up to 20% can almost reduce the annual energy consumption to 17%. Also, the effectiveness of opening ration differs in different buildings directions. The priority is given to south, east, west and north.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High Rise Building
  • Energy consumption
  • Stimulation Energy Consumption
  • Opening Ratio