نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

چکیده

دلبستگی مکانی بر پیوندهای محکم مردم و مکان دلالت می‌کند که از عوامل فردی، اجتماعی و کالبدی تاثیر می‌پذیرد و بر تامین نیازهای روحی و کیفیت زیست شهری موثر است. هدف این مقاله بررسی میزان دلبستگی مکانی افراد ساکن و غیرساکن به خیابان باباافضل شهر کاشان و تاثیر متغیرهای فردی، مدت اقامت و تامین مایحتاج از این خیابان بر دلبستگی مکانی به آن و روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. پس از مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی مبانی نظری موضوع، داده‌های مورد نیاز به شیوه پیمایشی با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و با روشهای آماری توصیفی و استنباطی (آزمون‌های پیرسون، تی و واریانس) با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می‌دهد از میان متغیرهای فردی، سواد، درآمد و تاهل بر دلبستگی مکانی موثرند و رابطه بین سکونت یا عدم سکونت و نیز مدت اقامت در محدوده مورد مطالعه با دلبستگی مکانی پاسخگویان به آن از نظر آماری معنادار است. همچنین رابطه معنادار تامین مایحتاج از خیابان باباافضل و دلبستگی مکانی تایید نشد. با توجه به پایین بودن مقدار بعد مشارکت و همذات‌پنداری با مکان نسبت به سایر ابعاد ارزیابی شده دلبستگی مکانی، تقویت آن از طریق مشارکت و سهیم کردن ذینفعان در ساماندهی محدوده مورد مطالعه می تواند در افزایش دلبستگی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Assessment and explanation of place attachment’s dimensions to BabaAfzal Street of Kashan

نویسندگان [English]

  • Hosseyn Hataminejad 1
  • Bahar Habibian 2
  • Amir Oshnooi 3
  • Amir Reza Khavarian-Garmsir 2

1 Associate Prof. of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Ph.D. Student of Geography and Urban Planning, University of Tehran, , Iran.

3 Ph.D. Student of Geography and Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Abstract: Place attachment implies positive bonds between people and places that influenced by individual, physical and social factors and affect spiritual needs of people and the quality of the urban environment. The purpose of this paper is to examine the place attachment of resident and non-resident people to BabaAfazl Street of Kashan and the influence of individual variables, length of stay and buy daily necessities from the street on the attachment to it. The research method is descriptive-analytical. after reviewing library resources and study the theoretical framework of subject, required data collected by questionnaire survey, and then extracted data analyzed with descriptive and inferential statistics methods(Pearson, t and ANOVA test) using SPSS software. The results show that among individual variables, education, income and marriage status are effective on the place attachment and the relationship between being resident or non-resident in mentioned street and length of stay in it with attachment is statistically significant. The relation between buy daily necessities from the street and place attachment not confirmed. Due to the low value of the participation compare to other aspects of place attachment assessment, reinforce it through participation and inclusion of stakeholders in the organization of understudy area can be effective in increasing the place attachment there.

کلیدواژه‌ها [English]

  • places attachment
  • Place
  • old texture
  • Kashan