نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا

2 هیئت علمی

3 مربی

چکیده

حس تعلق به مکان، یکی از مباحث مهم در برنامه‌ریزی شهری است که در برنامه‌ریزی و توسعه شهرها نقش زیادی می‌تواند ایفا کند. به طوری که حس تعلق بالای شهروندان به محله و شهر خود، از جهات گوناگون برای توسعه و پیشرفت شهرها بسیار سودمند است. تحقیق حاضر به دنبال بررسی مقایسه‌ای محلات مختلف شهر خرم‌آباد از لحاظ حس تعلق مکانی است. در این راستا احساس تعلق و وابستگی افراد به مکان، در هر محله مشخص شده و سپس بررسی مقایسه‌ای بین محلات مختلف شهر انجام گرفته است. بدین منظور تعداد280 عدد پرسشنامه در سطح محلات توزیع و به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) نتایج حاصل از تحقیق به تفکیک محله به وسیله نقشه ارایه گردیده است. بدین شکل که: میانگین مجموع محلات شهر خرم‌آباد از لحاظ حس تعلق به مکان شهروندان پایین است. به طوری که کمتر از 50% افراد مورد تحقیق حس تعلق بالایی به محله خود داشته اند. همچنین از نظر میزان حس تعلق، میان محلات مختلف مورد تحقیق تفاوتهای چشمگیری وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spatial and locative Consequences of a place sense of belonging in to place in Khorramabad districts

نویسندگان [English]

  • M. Afrasiyabi 1
  • Kh. Bazi 2
  • S. Mirzapour 3

چکیده [English]

Sense of belonging to place as important topic in urban planning, can have a significant space and place effect on the urban environment. This study aims is to identify and review the Spatial and locative Consequences of a place sense of belonging in to place in Khorramabad districts. Therefore, the addition collect some research data from relevant organizations, a number of questionnaires distributed in the districts level and by the SPSS software analysis has, then caused by the sense of measuring each area by the system geographic information (GIS), on the map are shown. The results show that, depending on the amount of sense of place in various districts, have different spatial and locative effects. Therefore the sense of belonging to place in various districts, to make a distinction of various districts Khorramabad city to each other. . The results show that, depending on the amount of sense of place in various districts, have different spatial and locative effects. Therefore the sense of belonging to place in various districts, to make a distinction of various districts Khorramabad city to each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Space and place Outcome
  • Sense of place
  • Districts
  • Khorramabad